Uchwała nr 17/XVII/2018 Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD z dnia 6 grudnia 2018r.

Uchwała nr 17/XVII/2018
Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD
z dnia 6 grudnia 2018r.
w sprawie wprowadzenia wytycznych dla komisji rewizyjnych w zakresie kontrolowania realizacji obowiązków odnoszących się do danych osobowych w jednostkach organizacyjnych PZD

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD, działając na podstawie pkt 1.3 Zasad ogólnych przetwarzania danych osobowych w jednostkach organizacyjnych PZD wprowadzonych uchwałą Nr 150/2018 Krajowego Zarządu PZD oraz § 136 ust. 1 w zw. z § 139 ust. 3 Statutu PZD postanawia:

§ 1

  1. Wprowadzić wytyczne dla komisji rewizyjnych w zakresie kontrolowania realizacji obowiązków odnoszących się do danych osobowych w jednostkach organizacyjnych PZD.
  2. Wytyczne, o których mowa w ust. 1, stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz                                                                                          Przewodnicząca

mgr Roman Żurkowski                                                                inż. Maria Fojt


Warszawa, dnia 06.12.2018 rok        

 

POBIERZ – Załącznik nr 1 do Uchwały nr 17/XVII/2018 Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dla komisji rewizyjnych w zakresie kontrolowania realizacji obowiązków odnoszących się do danych osobowych w jednostkach organizacyjnych PZD