Deklaracje podatkowe dla zarządów ROD

Przypominamy,iż zbliżają się terminy składania deklaracji na podatek rolny i od nieruchomości .Powyższe deklaracje należy złożyć w następujących terminach:

  • do 15 stycznia 2020 r.- w zakresie podatku rolnego,
  • do 31 stycznia 2020 r.-w zakresie podatku od nieruchomości.

Deklaracje winny być złożone do urzędu miasta/gminy właściwego ze względu na miejsce położenia ogrodu na formularzu według ustalonego wzoru.Obowiązek ten spoczywa na zarządach ROD,co wynika ze statutu PZD. Związek w dalszym ciągu korzysta ze zwolnień podatkowych. Jednakże,mimo powyższego zwolnienia ,PZD obowiązany jest składać deklaracje,co wynika zarówno z ustawy o podatku rolnym(art.6a ust.9),jak i ustawy o podatku od nieruchomości(art.6 ust.10)