„Działkowcy pytają – Krajowa Rada PZD odpowiada”

Do Krajowej Rady PZD wpływają liczne zapytania oraz wnioski zarządów ROD i działkowców o interpretacje przepisów, zarówno powszechnie obowiązujących, jak i wewnątrzzwiązkowych. Poruszane w pismach, które wpłynęły do Krajowej Rady  PZD w 2017 r.  kwestie dotyczą nie tylko nabywania, posiadania czy zbywania prawa do działki w ROD oraz członkostwa w PZD; bardzo często odnoszą się one do aktywności inwestycyjnej ROD oraz konieczności stosowania prawa powszechnego w podejmowanych przez działkowców lub zarządy Ogrodów działaniach.

Wiele pytań dotyczy szeroko rozumianego prawa budowlanego i obejmuje zagadnienia uzyskania pozwolenia na budowę i użytkowanie infrastruktury ogrodowej lub altan i urządzeń  zlokalizowanych na działkach rodzinnych, a także sprawy utrzymania – w tym kontroli okresowych – obiektów budowlanych, funkcjonujących na terenie ROD. Pojawiają się zapytania z zakresu ochrony środowiska (spalanie odpadów, segregacja śmieci, wycinka drzew i krzewów). Liczne zapytania związane są z działalnością inwestycyjną w Ogrodach i dotyczą w szczególności budowy lub modernizacji infrastruktury ogrodowej, konieczności stosowania procedur przy wyborze wykonawców robót budowlanych czy zwrotu opłaty inwestycyjnej. Przedmiotem zainteresowania bywają również sprawy z zakresu wpisu ograniczonych praw do nieruchomości – w tym prawa dzierżawy działkowej – do ksiąg wieczystych.

Pytania we wskazanym wyżej zakresie pojawiają się także w trakcie telefonicznych dyżurów prawnych, podczas których prawnicy Krajowej Rady PZD udzielają odpowiedzi zainteresowanym na budzące wątpliwości kwestie.

Po każdym dyżurze prawnym w zakładce PRAWO – Sprawy z dyżurów telefonicznych zamieszczane są najciekawsze pytania wraz z krótkimi wyjaśnieniami prawników. Na wszystkie zapytania pisemne Krajowa Rada PZD udziela Zainteresowanym na bieżąco wyczerpujących odpowiedzi.

Wszystkie osoby, które mają wątpliwości w zakresie stosowania prawa związkowego lub powszechnie obowiązującego oraz są zainteresowane pogłębieniem wiedzy prawnej w zakresie funkcjonowania Ogrodów i członkostwa w PZD zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub pisemnego  z Krajową Radą PZD, a także śledzenia na bieżąco naszej strony internetowej.

Źródło: Krajowa Rada PZD