Działkowcy z miasta Opola – ruszył nabór wniosków na usuwanie azbestu z terenu miasta Opola

Okręgowy Zarząd Opolski Polskiego Związku Działkowców w Opolu, uprzejmie informuje, iż Prezydent Miasta Opola ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej dla przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu z terenu miasta Opola w ramach realizacji “Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-2032”

Wnioski o dofinansowanie mogą składać m.in.: osoby fizyczne (działkowcy), jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe, rolnicy, mali i średni przedsiębiorcy oraz pozostali właściciele nieruchomości.


          Kosztami kwalifikowanymi zadania są koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbestem. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych. Szczegółowe zasady naboru wniosków o udzielenie dofinansowania, warunki i wysokość dofinansowania, informacje o ocenie wniosków zostały określone w Uchwale Nr XXXVIII/751/17 Rady Miasta Opola z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych dla przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu w ramach realizacji Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-2032.

Wnioski dla zadań planowanych do realizacji w 2022 r. wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w terminie do 31 marca 2022r., do urny znajdującej się przy wejściu do budynku lub   w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Plac Wolności 7-8, 45-018 Opole, pokój 323 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym), w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 730 – 1530,w czwartki w godzinach 730 – 1700 oraz w piątki w godzinach 730 – 1400 .

Zadanie realizowane będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Miasta Opola o dofinansowanie zadania związanego z realizacją „Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W przypadku, gdy wniosek Miasta Opola nie zostanie zakwalifikowany do realizacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Opolu, niniejszy nabór wniosków zostanie unieważniony. Do czasu zawarcia umów o dofinansowanie, Miasto Opole może bez podania przyczyn unieważnić niniejszy nabór wniosków.


Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta Opola, w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Plac Wolności 7-8, pokój nr 323 lub pod numerem tel. 77 54 11 375.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku przez działkowca:

  1. Dokument potwierdzający prawo użytkowania działki.
  2. Zdjęcia dachu pokrytego azbestem ( zdjęcia zalegającego azbestu).
  3. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę złożone w Urzędzie Miasta Opola – Wydział Urbanistyki, architektury i budownictwa z adnotacją organu o braku sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia, bądź prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę budynku.
  4. Wniosek o udzielenie dotacji celowej dla przedsięwzięcia z zakresu usuwania azbestu z terenu miasta Opola.
  5. Oświadczenie o podatku od towaru i usług VAT.
  6. Oświadczenie o pomocy DE MINIMS.
  7. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
  8. Informacja o wyrobach zawierających azbest.

Malwina Moczko – Wieszołek
OZ PZD w Opolu