“Ekologia, Rekreacja, Rodzina – rola ogrodów działkowych w życiu społecznym, województwa opolskiego, Polski i Europy”

W dniu 8 maja 2019 r. w sali im. Orła Białego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego odbyła się wojewódzka konferencja np. „Ekologia, Rekreacja, Rodzina – rola ogrodów działkowych w życiu społecznym województwa opolskiego, Polski i Europy”. W konferencji udział wzięli licznie zgromadzeni przedstawiciele rodzinnych ogrodów działkowych z terenu działania Okręgu Opolskiego PZD oraz przedstawiciele władz samorządowych. Konferencje zainaugurował Marszałek Województwa Opolskiego – Andrzej Buła wraz z Prezesem Okręgu Opolskiego PZD – prof. Bartłomiejem Kozerą, który wygłosił okolicznościowy wykład na temat roli działki w życiu człowieka oraz roli ruchu działkowego w funkcjonowaniu społeczność miast (REFERAT DO ŚCIĄGNIĘCIA PDF). W swoim przemówieniu Prezes zaznaczył, że idea działek bierze się z natury człowieka. W młodości człowiek lgnie do ludzi, natomiast w wieku statecznym coraz silniej odczuwa się potrzebę kontaktu z naturą i przyrodą. Jednocześnie rodzinne ogrody działkowe tworzą szczególną wspólnotę ludzką opartą na zbieżności celów i środków niezależnie od wykształcenia oraz pozycji społecznej poszczególnych jej członków. Powoduje to, że jest ona znacznie serdeczniejsza niż ta znana z blokowisk. Na działkach sąsiedzi mogą liczyć na wzajemną pomoc. Nie sposób pominąć też kolosalnej roli rodzinnych ogrodów działkowych w kwestiach ochrony środowiska, promowanie ekologii i zdrowego trybu życia oraz polityki społecznej miast. Roli jaką nie są w stanie zastąpić miejskie parki i skwery.        

W dalszej części konferencji głos zabrali przedstawiciele rodzinnych ogrodów działowych. Roman Żurkowski – Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD oraz Sekretarz ROD „Przyszłość” w Namysłowie. W swoim wystąpieniu  przedstawił możliwości prawne w oparciu o które jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać dotacji na modernizację terenów ROD. W dalszej części konferencji Antonii Falkowski – Prezes ROD „Relaks” w Kędzierzynie – Koźlu zapoznał zebranych z problemami z jakimi borykają się rodzinne ogrody działkowe, a także ich społecznej roli na przykładzie Kędzierzyna – Koźla (TEKST PDF). Brygida Pulka – Prezes ROD „Źródełko” w Oleśnie podzieliła się swoimi doświadczeniami w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na potrzeby modernizacji ogrodu (TEKST PDF), natomiast Ewa Rola – Prezes ROD „Aster” w Opolu opowiedziała w jaki sposób na terenie ROD „Aster” od kilku lat z dużymi sukcesami praktykowanie są społeczne programy dedykowanie działkowcom i ich rodzinom (TEKST PDF),   Józef Jaszewski – Sekretarz ROD „Metalowiec” w Nysie na przykładzie nyskich ogrodów zwrócił uwagę na problem niedofinansowania ogrodów działkowych. Problem ten wynika w dużej mierze  z tego, że kiedyś ogrody sponsorowanie były przez zakłady pracy. Czasy te bezpowrotnie minęły i wydaj się naturalnym, że przynajmniej w jakimś stopniu patronacką rolę zakładów pracy powinny przejąć obecnie samorządy (TEKST PDF).   W dalszej części konferencji przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego: Barbara Kamińska – dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego, Marzena Borecka – Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich, Wiesław Kryniewski – dyrektor Departamentu Rolnictwa Wsi  oraz Jolanta Kawecka – Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu zarysowali kierunki możliwej współpracy pomiędzy samorządem, a PZD w kwestii pozyskiwania funduszy na potrzeby ogrodów.

W najbliższej perspektywie  rodzinne ogrody działkowe  będą mogły  ubiegać się o dofinansowanie  w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – działanie 5.1  „Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014 -2020”. Jak zaznaczyła strona samorządowa w osobie Bartłomieja Kostrzewy – Wiceburmistrza Brzegu główną przeszkodą w dofinansowywaniu rodzinnych ogrodów działkowych nie jest zła wola samorządowców, ale przeszkody formalno – prawne. Dlatego zdaniem partnera samorządowego Polski Związek Działkowców powinien brać przykład z Polskiego Związku Wędkarskiego, który współpracuje z innym regionalnymi stowarzyszeniami i wspólnie z nimi z sukcesem realizuję mniejsze i większe projekty służące poprawie infrastruktury oraz integracji społecznej.

W trakcie konferencji Władysław Maj, Czesław Mikrut oraz Zygmunt Popielarczyk zasłużeni działacze związni z ruchem działkowym oraz Województwem Opolskim otrzymali honorowe odznaki „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego”

Na zakończenie uczestnicy spotkania wyrazili głęboką nadzieje, że dzisiejsza konferencja jest jednie wstępem do dalszej współpracy partnerów biorących udział w konferencji, która przyczyni się do dalszego rozwoju Opolszczyzny w tym rodzinnych ogrodów działkowych.


Tomasz Ośródka – Okręg Opolski PZD
« 1 z 2 »