III Plenum Okręgowego Zarządu PZD w Opolu – 23.10.2015 r.

W dniu 23 października 2015 r. w siedzibie Okręgu Opolskiego PZD w Opolu, odbyło się III Plenum Okręgowego Zarządu PZD w Opolu. W trakcie posiedzenia poruszano wiele tematów związanych z bieżącym funkcjonowaniem okręgu.  Na początku posiedzenia głos zabrał Bartłomiej Kozera – Prezes Okręgu Opolskiego PZD. W swoim wystąpieniu zapoznał on zebranych z aktualną sytuacją w Związku. W  swoim wystąpieniu Prezes poruszył problem redystrybucji nowego regulaminu ROD, który to jest niejako „katechizmem” działkowców i dlatego OZ PZD oraz zarządy ROD muszą dołożyć wszelkich starań, aby otrzymał go każdy działkowiec w okręgu.

W dalszej części członkowie OZ PZD w Opolu wysłuchali wykładu dr Reginy Giermakowskiej – Specjalistki z zakresu Funduszy Europejskich, na temat możliwości pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rzecz ROD. W swoim wystąpieniu dr Giermakowska zapoznała członków zarządu z funduszami i programami unijnymi, w ramach których możliwej jest aplikowanie o dotacje dla ROD., m.in. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Współpracy Transgranicznej – Euroregion „Pradziad” itd., a także zwróciła uwagę na kryteria, które każdy beneficjent środków europejskich musi spełnić, aby mieć szanse na skorzystanie z dobrodziejstw tej formy wsparcia finansowego. Wystąpienie to spotkało się z dużym zainteresowaniem członków OZ PZD w Opolu, którzy na bieżąco zadawali pytania dotyczące możliwości pozyskania środków finansowych dla ROD. Jednocześnie ustalono, że Pani dr Regina Giermakowska będzie pełnić funkcję pełnomocnika OZ PZD w Opolu ds. funduszy europejskich.

W dalszej części posiedzenia głos zabrał Antoni Falkowski, który omówił najważniejsze zmiany wprowadzone nowym Regulaminem ROD. Osobnym tematem omawianym w trakcie posiedzenia Plenum był problem ponadnormatywnych altan oraz proceder zamieszkiwania na działkach Okręgowy Zarząd PZD w Opolu stoi na stanowisku, iż należy walczyć z tego typu nadużyciami. Wyrazem tego jest uchwała OZ PZD w Opolu podjęta w dniu 23.10.2015 r., w które to zobowiązuje się wszystkie zarządy ROD okręgu opolskiego do przeprowadzenia w trybie pilnym przeglądu działek pod kątem ich zgodności z zapisami ustawy o ROD oraz zamieszkiwana na terenie ROD.

W trakcie dyskusji członkowie OZ PZD w Opolu, skupili się na problemie jakim są coraz częste przypadki bezradność organów administracji samorządowej i rządowej w stosunku do tych działkowców, którzy łamią prawo. Niestety, prezesi ROD często nie mogą liczyć na skuteczną pomoc przedstawicieli władz samorządowych i policji w trakcie prób egzekwowania prawa na terenie ROD.

W zaistniałej sytuacji OZ PZD w Opolu postanowił zwrócić się stosownym pismem w tej sprawie do policji, celem zasygnalizowania problemu. Następnie członkowie OZ PZD w Opolu, jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie nadania Antoninie Boroń tytułu “Honorowej Prezes Okręgu Opolskiego PZD w Opolu”. Na tym zakończono część oficjalną posiedzenia.

Po krótkiej przerwie rozpoczęło się uroczyste spotkanie z Zasłużonymi Prezesami ROD.

ZM OZO

ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ