Informacja o możliwościach skorzystania ze środków unijnych-14.10.2016 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w ramach realizacji Ramowego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020 w IV kwartale bieżącego roku przewiduje nabór wniosków o finansowanie projektów między innymi w zakresie :

Priorytet 5: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego,

Działanie 5.1: ochrona różnorodności biologicznej.

Wymienione w Programie poddziałania wyraźnie wskazują, że Rodzinne Ogrody Działkowe mogłyby występować z wnioskami o finansowanie projektów przynajmniej w  dwóch spośród nich:

– tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime;

– budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie obiektów oraz infrastruktury towarzyszącej, niezbędnej do realizacji zadań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej.

Jak się wydaje, może to być skuteczna droga do realizacji takich projektów, jak: stworzenie w ROD pasieki; centralnego kompostownika; działki z uprawami ekologicznymi, która mogłaby być odwiedzana przez uczniów; wystawy fotograficznej dokumentującej obecność w ROD rodzimych gatunków ptaków, a także drzew; ścieżek ekologicznych w Ogrodzie z tablicami informacyjnymi o ciekawych gatunkach roślin itp.

Oczywiste jest ponadto, że zgłoszone projekty mogą także uwzględniać nakłady na poprawę istniejącej infrastruktury, bez których niemożliwa byłaby realizacja projektu.

dr Regina Giermakowska