Narada etatowych instruktorów ds. ogrodniczych – 30.11.2017

 Działalność szkoleniowa i oświatowa Okręgowych Zarządów PZD, współpraca z instruktorami Społecznej Służby Instruktorskiej oraz poradnictwo ogrodnicze to główne tematy, które omawiano podczas dwudniowej narady etatowych instruktorów ds. ogrodniczych, która odbyła się w dniach 27-28 listopada w Warszawie.

Naradę otworzył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, który wskazał, jaki jest cel narady: wypracowanie w postaci dokumentu zakresu działania Okręgowego Zarządu w dziedzinie oświaty, zagospodarowania, modernizacji ROD i działek, czyli zadań, które należą do etatowego instruktora.– Po wystąpieniach i dyskusji przedstawimy ramowy projekt obowiązków instruktora, będzie mowa o Społecznej Służbie Instruktorskiej. Chcemy też podyskutować na temat nowelizacji uchwały w sprawie społecznej służby instruktorskiej – mówił Prezes PZD.

Na początku narady Prezes Eugeniusz Kondracki powołał zespół, który będzie pracował nad dokumentem określającym najważniejsze zadania okręgowego zarządu w zakresie oświaty ogrodniczej i zagospodarowania ROD na miarę i potrzeby współczesnych czasów. Do zespołu powołani zostali: Anna Michowska (Okręg w Lublinie),  Jadwiga Brzozowska (Okręg Podkarpacki), Bożena Szadkowska (Okręg w Łodzi) – społeczny instruktor SSI, Maciej Aleksandrowicz (Okręg Mazowiecki), Małgorzata Wójcik (instruktor w KR PZD).

Kolejnym punktem narady była działalność Okręgowego Zarządu w zakresie oświaty ogrodniczej oraz zagospodarowania ogrodów działkowych. Prezes PZD Eugeniusz Kondracki podkreślił, że w okręgach, w których nie ma etatowych instruktorów ds. ogrodniczych, a są możliwości finansowe, należy jak najszybciej zatrudnić pracownika na to stanowisko. Zaznaczył bowiem, że ważna dla okręgu jest działalność oświatowa. – Priorytetem są szkolenie kandydatów na działkowców. Problem polega na tym, że we wszystkich okręgach są różne programy. Chcielibyśmy, żeby powstał jeden program. – Prezes Eugeniusz Kondracki podkreślił, jak ważny jest udział w szkoleniu, że poziom wiedzy działkowców zależy od sposobu ich wyszkolenia. Nowi działkowcy muszą znać Statut PZD oraz Regulamin ROD, poznać zasady zagospodarowania i modernizacji działki. Zaakcentował, jak ważne jest przekonanie działkowców do uprawy zdrowych, pochodzących z ekologicznej uprawy warzywach, owoców i ziół na działce, które trudno dostępne są w sprzedaży.

Prezes PZD pokreślił również, że wiedzę na temat nawożenia i ochrony roślin, należy przekazywać poprzez wykwalifikowanych wykładowców, osoby z pasją ogrodniczą, które potrafią przekazywać wiedzę w ciekawy sposób, także za pomocą metod audiowizualnych. Poza szkoleniami i pokazami cięcia należałoby organizować pokazy dla działkowców z zakresu ochrony roślin, a także pokazy specjalistyczne na dobrze zagospodarowanych działkach.

Temat szkoleń organizowanych w Okręgu Mazowieckim przedstawił instruktor ds. ogrodniczych Maciej Aleksandrowicz. Podczas referatu omówił program szkoleń dla nowych działkowców, organizowane prze OZ pokazy cięcia drzew owocowych i otwarte wykłady oraz spotkania szkoleniowe dla instruktorów SSI i działkowców. Maciej Aleksandrowicz zaznaczył, że ilość nowych działkowców w okręgu wzrosła w stosunku do poprzednich lat. Szkolenia organizowane są raz w miesiącu w cyklu trzydniowym, 80% uczestników to młodzi ludzie. Szkolenia prowadzą pracownicy biura oraz wykwalifikowani wykładowcy (kierownik Pola Doświadczalnego SGGW, sadownik, Romuald Dziuban, dr Hanna Legutowska, specjalista w zakresie ochrony roślin, Barbara Brzezińska, biolog oraz instruktor SSI).

Kolejną prezentację przedstawiła Anna Melska z Okręgu we Wrocławiu. Tam szkolenia dla nowych działkowców organizowane są raz lub dwa razy w miesiącu, w cyklu 3-dniowym. W okręgu organizowane są również szkolenia wyjazdowe dla instruktorów SSI i szkolenia w terenie. Pokazy cięcia w okręgu we Wrocławiu organizują również instruktorzy SSI. W zeszłym roku zarządy otrzymały od okręgu wiele domków dla owadów, wraz z ulotkami informacyjnymi.

Dr Anna Michowska z okręgu w Lublinie wyjaśniła, że przeprowadza szkolenia dla kandydatów dla działkowców, dla Społecznej Służby Instruktorskiej i dla zarządów ogrodów. Wyjaśniła, że w okręgu kładzie się nacisk na to, by zarządy ogrodów kierowały nowych działkowców na szkolenia. Szkolenia dla nowych działkowców są organizowane w cyklu jednodniowym (działkowcy w ciągu 4-godzinnego wykładu otrzymują informację o przepisach, które ich obowiązują, prawach, obowiązkach i przywilejach osób należących do PZD, a także dotyczących zagospodarowania działek zgodnie z Regulaminem ROD, doboru odpowiednich gatunków i odmian na działkę, stosowania środków chemicznych ochrony roślin. Ponadto organizowanych jest 5-8 szkoleń w terenie, w okresie od lutego do marca. Informacja o tych szkoleniach pojawia się również w radiu i telewizji.

Informację o działalności szkoleniowej w okręgu Podkarpackim przedstawiła Jadwiga Brzozowska. Wyjaśniła, że na początku każdego roku wysyła zapytanie do zarządów ogrodów dotyczące organizowania pokazów. Jakimi tematami są zainteresowani. W tym roku odbyło 16 pokazów cięcia wiosennego, pokazy z zakresu ochrony roślin, uprawy i nawożenia gleby. Jadwiga Brzozowska wyjaśniła, że zarządy ROD same zgłaszają się do okręgu z prośbą o zorganizowanie wykładów lub pokazów. W lutym i marcu br. odbyły się narady dla instruktorów SSI oraz praktyczne pokazy cięcia, a jesienią przeprowadzono szkolenie teoretyczne. Okręg prowadzi również szkolenia dla zarządów ROD, np. dotyczące zmian w przepisach o wycince drzew i krzewów. W 2017 w Rzeszowie przeprowadzono 8 szkoleń dla nowych działkowców. Organizowane są też szkolenia dla zarządów ogrodów. W tym roku okręg został wyposażony w audiowizualny sprzęt do prezentacji. Ogrodnictwo działkowe jest również promowane na antenie katowickiego radia raz w miesiącu.

Kolejnym prelegentem był Kazimierz Dominiak z okręgu w Kaliszu. Przedstawił program szkoleń dla nowych działkowców organizowanych w cyklu jednodniowym. Wyjaśnił, że w okręgu zarządy ROD są dopingowane do wystawiania skierowań na szkolenia. Podczas szkolenia omawiane są przepisy dotyczące działkowców oraz przekazywana wiedza z zakresu sadownictwa i roślin ozdobnych.

Ostatnim punktem pierwszego dnia obrad było przedstawienie uczestnikom przez Małgorzatę Wójcik z KR PZD ramowego zakresu obowiązków, czynności i odpowiedzialności instruktora ds. ogrodniczych okręgowego zarządu PZD.

Podczas drugiego dnia obrad omawiano działalność Społecznej Służby Instruktorskiej. Rolę i zadania instruktorów SSI działających w PZD przedstawiła Małgorzata Wójcik z KR PZD. Działalność instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej omówił Prezes Okręgu Świętokrzyskiego Edward Galus. Przedstawił dane z 2017 roku dotyczące – ilości instruktorów SSI (3849 osób), liczby przeprowadzonych szkoleń dla SSI (71 szkoleń dla 1693 uczestników), ilości instruktorów, którzy wzięli udział w powszechnym przeglądzie ROD i działek w 2016 r. (1298) oraz ilości instruktorów SSI powołanych w 2017 r. (295 osób). Prezes Galus położył nacisk na szukanie i powoływanie nowych instruktorów SSI. Wyjaśnił, że w okręgu Świętokrzyskim organizowane są szkolenia dla instruktorów SSI, wyjazdy na targi, do ogrodów botanicznych i arboretów; co integruje i przyciąga instruktorów. Przekazał uczestnikom wzór ankiety, która każdego roku przesyłana jest do zarządów ROD w celu aktualizacji instruktorów. Stwierdził również, że młodzi ludzie powinni doceniać wiedzę i doświadczenie działających instruktorów SSI, okręgi powinny co roku prowadzić aktualizację instruktorów SSI.

Zofia Rut-Skórzyńska, Kierownik Wydziału Prezydialnego KR PZD omówiła sprawę nowelizacji uchwały nr 11/95 z 24.08.1995 r. w sprawie społecznej służby instruktorskiej w PZD. Wyjaśniła, że – instruktorzy SSI stanowią fundament działalności Związku, biorąc pod uwagę materię wokół której się obracamy. Zwróciła uwagę na konieczność dokonania zmian w nazewnictwie w treści uchwały, dostosowania treści uchwały i załącznika do obowiązujących przepisów prawnych oraz wprowadzić zmiany zakresu zadań instruktorów, by dostosować je do obecnych czasów. Prezes Edward Galus zaproponował zmianę zapisu dotyczącego powoływania nowych instruktorów ogrodowych. Padła propozycja, by wzmocnić pozycję instruktora ogrodowego SSI w ROD.

Kolejnym punktem programu były wyniki analizy stron internetowych okręgów. W związku z dużą ilością młodych działkowców, którzy szukają informacji z zakresu ogrodnictwa w sieci stwierdzono, że należy zadbać o poradnictwo na stronach internetowych okręgów, regularnie aktualizować informacje dotyczące szkoleń dla działkowców, wzbogacać strony okręgów o ciekawe artykuły z zakresu ogrodnictwa.

Podczas narady odbyło się też spotkanie uczestników z Dyrektorem Wydawnictwa „działkowiec” Magdaleną Kondracką i sekretarzem redakcji miesięcznika „działkowiec” Małgorzatą Majkowską”. Uczestnicy wyrazili zapotrzebowanie wydaniem specjalistyczny broszur informacyjnych dla działkowców i zarządów ROD.

Ostatnim punktem spotkania było przyjęcie dokumentu określającego zadania okręgowego zarządu w zakresie oświaty i zagospodarowania ROD na miarę i potrzeby współczesnych czasów.

Dwudniowa narada instruktorów ds. ogrodniczych stała się okazją do wymiany doświadczeń, poznania różnych metod szkolenia działkowców oraz przedstawienia opinii na temat działalności oświatowej prowadzonej przez okręgi PZD.

źródło: Krajowa Rada PZD