Oznaczanie jednostek PZD w korespondencji

INFORMACJA DLA ZARZĄDÓW RODZINNYCH OGRÓW DZIAŁKOWYCH 

Zgodnie z art. 34 ustawy o KRS, podmioty zarejestrowane w KRS (w tym stowarzyszenie ogrodowe i ich jednostki organizacyjne) są zobowiązane w swej korespondencji zamieszczać informacje, wskazujące na to, od kogo pochodzi pismo. Jest to o tyle istotne, że za załamanie obowiązku może grozić grzywna.   Rodzinne ogrody działkowe działając na zewnątrz (wobec osób trzecich) powinny zamieszczać na dokumencie dane zgodne z poniższym wzorem:

Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie

Rodzinny Ogród Działkowy ……………………………… w ……………………………………

adres ROD, adres do korespondencji (jeżeli inny niż ROD)

NIP…………………………………… (ROD)

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy KRS nr 0000293886

Poza danymi wyżej wskazanymi, na piśmie mogą znajdować się dodatkowe dane ROD np. telefon, e-mail, strona internetowa, nr rachunku bankowego itp.

imagessssUchwała nr 281/2015 Prezydium KR PZD z dn. 05.11.2015 r. w powyższej sprawie.