Projekt grantowy dla stowarzyszeń działkowców – lista rankingowa VI etapu konkursu: od 1 listopada do 30 listopada 2022 r. – aktualizacja – 28.07.2023

Komunikat Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie aktualizacji listy rankingowej w ramach pozakonkursowego projektu grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 dla VI etapu konkursu przeprowadzonego w dniach 01.11.2022 r. – 30.11.2022 r.

W terminie od 01.11.2022 r. do 30.11.2022 r., Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła VI etap konkursu w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi priorytetowej: II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W dniu 13 lutego 2023 r. została opublikowana lista rankingowa w ramach ww. pozakonkursowego projektu grantowego dla VI etapu konkursu.

Zaktualizowana lista rankingowa dla VI etapu konkursu stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Wysokość alokacji zapewnia dostępność środków dla wszystkich Wnioskodawców znajdujących się na liście rankingowej.

Materiały

Lista_rankingowa_-_VI_etap
Lista_rankingowa_-_VI_etap.pdf 2.06MB