Przed zawarciem umowy przeniesienia praw do działki udaj się do Zarządu ROD!

Do Okręgowego Zarządu PZD w Opolu wpływają, co jakiś czas z ogrodów niepokojące informacje o osobach, które podpisały umowę przeniesienia praw do działki w ROD z osobami, które nie posiadały tytułu prawnego do działki mimo, że w momencie podpisania umowy twierdziły, że takowy tytuł posiadają. W związku z powyższym zachęcamy wszystkich kandydatów na działkowców, aby przed podpisaniem umowy dzierżawy działkowej weszli w kontakt z zarządem ROD właściwym dla miejsca położenia działki rodzinnej i sprawdzili stan prawny działki. Takie przezorne zachowanie kandydata na działkowca pozwala na unikniecie późniejszych problemów oraz nerwów związanych z ewentualnymi komplikacjami zawiązanymi z nabyciem wymarzonego ogródka działkowego.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. 2014 poz. 40 z późn. zm.) kandydat na działkowca staje się działkowcem dopiero w momencie zatwierdzenia skuteczności przeniesienia praw dzierżawy działkowej przez zarząd ROD. Zatem samo spisanie umowy przeniesienia praw do działki pomiędzy zbywcą a, nabywcą nie powoduje automatycznego przeniesienia praw do działki na nową osobę.

Tomasz Ośródka – Okręg Opolski PZD w Opolu