PYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE INSTALACJI WODNEJ 

                                 
                                                                                            Opole 25.09.2019r.

ZAINTERESOWANY INWESTOR
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Stokrotka”  45-424 Opole
ul. Częstochowska /BN  skr. poczt. 2372   
                                                            

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczy wykonania-ułożenia instalacji wodnej (wody pitnej) 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Stokrotka” w Opolu podjął decyzję o budowie instalacji rozprowadzającej wodę na terenie ogrodu działkowego zlokalizowanego przy ul. Częstochowskiej w Opolu. Realizacja tego zadania-sposobem zleconym w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną  przez biuro projektowe / PROJEKTOWANIE SIECI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH W OPOLU – wymaga wyboru wykonawcy robót w trybie przetargu pisemnego/ wg wytycznych naszego organu nadrzędnego – Polskiego Związku Działkowców.                                                                                                                  

Zakres robót obejmuje wykonanie instalacji wodnej na terenie całego ogrodu ROD „Stokrotka” z przyłączeniem działek użytkowanych (895 szt.), wykonanie studzienek pomiarowych indywidualnych o średnicy 400-600 mm- z tworzywa sztucznego i ocieplonych,  wyposażonych w wodomierze i komplet zaworów.  Wykonanie 1 szt. studzienki przyłączeniowo-pomiarowej prefabrykowanej o średnicy 2300 mm z wyposażeniem technologicznym, roboty ziemne w pełnym zakresie dla montażu przewodów i urządzeń. Montaż 2 szt. hydrantów p.poż.  i 2 szt. studzienek odwadniających. Montaż rur PE 100 Ø 125, PE 100 Ø 90,  PE 100 Ø 63, PE 100 Ø 50, PE 100 Ø 40, PE 100 Ø 32, odgałęzienia (przyłącza) do poszczególnych działek od 1m do 3m zależnie od lokalizacji, wraz z armaturą dostosowaną do tych rur i oznakowaniem trasy przebiegu ok. 10,205 mb. i wykonanie inwentaryzacji podwykonawczej.   Dokumentacja techniczna opracowana przez ww. biuro projektowe znajduje się w biurze Zarządu ROD „Stokrotka” w Opolu przy Ul. Częstochowskiej w środy w godzinach 14ᴼᴼ – 19ᴼᴼ i soboty w godzinach 10ᴼᴼ – 14ᴼᴼ lub po telefonicznym uzgodnieniu innego terminu 575 728 858 Ze względów finansowych realizacja zadania została podzielona na kilka etapów zależnych od możliwości pozyskania środków pieniężnych. Oczekiwany realizacji I-go etapu zadania ustala się w IV kwartale br. po uzgodnieniu zakresu. Zakończenie budowy przewiduje się w 2021r. Zarząd ROD „Stokrotka” zaprasza firmy do złożenia w zamkniętej kopercie swojej oferty  na realizację przedmiotowego zadania w pełnym zakresie. Oferta powinna zawierać; 1-warunki realizacji   2-propozycję etapowania prac wraz ze sposobem rozliczania czasowego 3-cena usługi i warunki płatności  4-warunki gwarancji i rękojmi  5- krótka charakterystyka i dokonania firmy z ostatnich dwóch lat.  

Termin złożenia ważnej oferty  w siedzibie Zarządu ROD „Stokrotka” przy ul. Częstochowskiej  wyznacza się na dzień 26.10.2019 r. Po tym terminie nastąpi komisyjne otwarcie kopert. Wyniki przetargu zostaną ogłoszone przez Komisję Przetargową do 30.10.2019 r.    Zarząd zastrzega możliwość rozmów dodatkowych w przypadku wpłynięcia ofert  o podobnych warunkach realizacji.