Spotkanie prezesów ROD z władzami samorządowymi – 05.07.2017 r.

Na lipiec tego roku zaplanowano w Okręgu Opolskim serię spotkań kolegiów prezesów ROD  z władzami samorządowymi. W dniu 5 lipca 2017 roku odbyło się pierwsze z siedmiu zaplanowanych. W posiedzeniu uczestniczyli reprezentanci ogrodów działkowych z rejonu kędzierzyńsko – kozielskiego oraz głubczyckiego a także samorządowcy: z-ca Prezydenta Miasta Kędzierzyna – Koźla Wojciech Jagiełło, z-ca Burmistrza Głuchołaz Kazimierz Bedryj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Kędzierzynie – Koźlu Piotr Gabrysz oraz kierownik Biura Informacji i Promocji Miasta Kędzierzyn – Koźle Teresa Głuszek.

Prezes OZ Bartłomiej Kozera wygłosił referat n/t współpracy zarządów ROD z władzami miast – władze samorządowe jako naturalny partner  dla zarządów ogrodów. Samorząd  jest ważnym członem społeczeństwa obywatelskiego, czyli samo organizującej się i samoświadomej części społeczeństwa. Podobnie jest z ogrodami działkowymi. Samorząd pochodzi z wyboru – tak jak władze ogrodu, a celem obu organizacji jest dobro społeczności lokalnych. Przedstawił zebranym możliwe aspekty współpracy przy wsparciu finansowym samorządów m.in.:

  • ogrody działkowe nadają ton ekologiczny miastom,
  • ogrody są częścią wspólnoty miejskiej – pomagają walczyć z samotnością szczególnie osób starszych, rozwijają świadomość ekologiczną dzieci i młodzieży.

Wyjaśnił istotną rolę ogrodów działkowych w miastach, a kluczem do ich rozwoju jest wyjście z izolacji i samofinansowania tzn. integracja samych ogrodów, integracja z innymi organizacjami pozarządowymi, wsparcie finansowe samorządów lokalnych. Podkreślił, że współpraca z samorządem powinna odbywać się na co dzień a nie tylko od święta.

W dyskusji prezesi ogrodów działkowych zwracali uwagę na to, że ogrody i ich potencjał działania na rzecz lokalnego społeczeństwa w dalszym ciągu nie jest dostatecznie wykorzystywany i doceniany przez lokalne władze, a stanowi dużą grupę społeczną. Zwracali się do przedstawicieli UM o pomoc dla ogrodów w doprowadzeniu do nich mediów, szybką interwencję w sprawach związanych z budową infrastruktury przy ogrodach działkowych np. traktów pieszo – rowerowych, wsparciu finansowym modernizacji infrastruktury ogrodowej itp.

Wojciech Jagiełło z-ca Prezydenta Miasta Kędzierzyna – Koźla, poparł inicjatywę jednoczenia się ogrodów i wzajemne wspieranie w walce np. o fundusze budżetu obywatelskiego. Prosił aby ogrody na bieżąco zgłaszały swoje potrzeby do UM, gdyż sprawy doprowadzenia mediów i unowocześniania infrastruktury ogrodowej należy jak najszybciej uregulować. Zobowiązał się, że we wszystkich zgłaszanych sprawach zorientuje się i w miarę swoich kompetencji będzie starał się pomóc ogrodom.  Zapewnił zebranych, że miasto chętnie udostępni swoje obiekty a także będzie partycypować w kosztach „miejskich dożynek działkowych”  w latach następnych.

Natomaist Kazimierz Bedryj Z-ca Burmistrza Głuchołaz – poinformował zebranych że współpraca ogrodów działkowych z gminą układa się dobrze, każdego roku ogrody działkowe czynnie uczestniczą w dożynkach, natomiast aktualnie ROD im. A. Mickiewicza w Głubczycach otrzymał dotację na wymianę ogrodzenia. Samorząd Głubczyc jest otwarty na współpracę i dialog z zarządami ogrodów działkowych. Ich zadaniem jest przygotowanie tak infrastruktury miast aby reklamowały dobre życie dla ich mieszkańców, a ogrody działkowe są nieodłączną tego częścią.  Aktualnie w regionie przeprowadzane są akcje sadzenia drzew miododajnych oraz wysiewania kwiatów. Ogrody otwarte na taką współpracę mogą się przyłączyć do prowadzonych akcji.

Posiedzenie zorganizowała i prowadziła Teresa Strzelec – przewodnicząca Kolegium Prezesów rejonu Kędzierzyna – Koźla.