V Posiedzenie Krajowej Rady – 23.02.2016

W dniu 19 lutego br. odbyło się plenum Krajowej Rady PZD. Na posiedzeniu przedstawione zostało Sprawozdanie z działalności Prezydium KR PZD w 2015 roku, w tym sprawozdanie finansowe jednostki krajowej wraz z oceną i wnioskami Krajowej Komisji Rewizyjnej, a także plan pracy Krajowej Rady i Prezydium KR PZD w bieżącym roku oraz powiązany z nim preliminarz finansowy. Zaprezentowano także szczegóły dotyczące realizacji art. 76 ustawy o ROD i uchwały KR PZD dotyczącej budownictwa ponadnormatywnego i zamieszkiwania przez struktury Związku. Ponadto Krajowa Rada podjęła szereg istotnych i ważnych uchwał oraz stanowisk.

W posiedzeniu KR PZD uczestniczyli członkowie Krajowej Rady na czele z prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim oraz Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt, radca prawny med. Tomasz Terlecki, a także pracownicy KR PZD.

Jako pierwszy głos zabrał Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, który podsumował  roczną działalność Związku. Podkreślał, że w roku 2015 została wykonana ogromna praca przez Prezydium Krajowej Rady, poszczególne działy i ludzi. – Możemy być dziś zadowoleni z wyniku działań, jakie osiągnął PZD. Działalność prowadzona była rozsądnie, racjonalnie i oszczędnie. Przygotowane sprawozdanie obejmuje wszystkie dziedziny i problemy – mówił Prezes PZD. – – Pracy w minionym roku było bardzo wiele, głównie koncentrowaliśmy się na uchwaleniu statutu, ale także na realizacji art. 76 ustawy o ROD. Złożyliśmy 100% wniosków dot. ogrodów, których on dotyczył. Inna sprawa to ich realizacja przez gminy– mówił Prezes PZD. Podkreślał, że za sukces należy także uznać brak likwidacji ogrodów działkowych na mocy art. 75. – Jesteśmy na tyle silną organizacją, że każdy poważnie zastanawia się zanim podejmie jakiekolwiek działania zmierzające do likwidacji ogrodów. Uznał, że poziom, jaki został osiągnięty wspólnym wysiłkiem poprzez integrację i ogromne zaangażowanie struktur w walkę o sprawy ogrodów i Związku, trzeba utrzymać, bo dzięki temu Związek jest w stanie dobrze chronić ogrody działkowe i dalej istnieć mimo wszelkich przeciwności.

Jak nigdy dotąd problemów przybywa – zaznaczył Prezes PZD. – Związek jest coraz częściej atakowany, ale na wiele pojawiających się spraw i trudności reagujemy natychmiast. Odbiór ogrodów działkowych i Związku jest w mediach coraz lepszy – podkreślał Prezes PZD –  coraz więcej się o nas mówi i to dobrze. Jako organizacja jesteśmy coraz bardziej postrzegani i doceniani przez instytucje, o uwagę których musieliśmy wcześniej mocno zabiegać. Wiele z nich zwraca się dziś do organów Związku o opinię, współpracę i wspólną pracę nad rozwiązywaniem problemów. Jako przykład podał budowanie mapy bezpieczeństwa. Jak podkreślił to ważne dla dalszego rozwoju, dlatego Związek musi coraz szerzej wychodzić na zewnątrz.

Ocena sprawozdania z działalności

Prezes PZD przypomniał, że Prezydium KR PZD jest organem zarządzającym PZD i na podstawie statutu uchwalonego podczas XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD zobowiązane jest do składania rocznego sprawozdania ze swej działalności Krajowej Radzie PZD.

Komisja Polityki Finansowej oceniła przygotowane sprawozdanie jako dobre i wnioskowała o jego przyjęcie. Pozytywnie oceniono także  przygotowany Preliminarz Finansowy na 2015 r., który zakłada wpływy i wydatki na tym samym poziomie, co w roku  2015. Są to środki przeznaczone na niezbędną realizację zadań. Plan pracy wynika ze statutu. Jego realizacja jest obowiązkiem KR PZD i Prezydium.

Krajowa Komisja Rewizyjna w oparciu o statut PZD i regulamin Komisji Rewizyjnej oraz  zgodnie z przewidywanym planem pracy przeprowadziła kontrolę dokumentów i sprawozdania za rok 2015 w KR PZD.

Oceniono, iż wszystkie zadania wykonywane przez KR PZD były zgodne z zapisami statutu. Krajowa Komisja Rewizyjna stwierdziła także, że KR PZD podejmowała szereg ważnych zadań dla funkcjonowania całego Związku i ogrodów działkowych. Podjęto wiele ważnych uchwał – podkreśliła Przewodnicząca Komisji Maria Fojt. Wszelkie działania podejmowane przez Prezydium KR PZD uznano za właściwe i dobrze wykonane. Krajowa Komisja Rewizyjna wyraziła słowa uznania i podziękowania za owocną i trudną pracę, jednocześnie wnioskując o przyjęcie sprawozdania.

Realizacja art. 76 ustawy o ROD

Kierownik WGG Mariola Kobylińska przedstawiła podsumowanie realizacji artykułu 76 ustawy o ROD. – To ogromna i potrzebna praca, która była przedmiotem ogromnej uwagi i pracy przez minione 24 miesiące w stosunku do ogrodów, co do których przez szereg lat PZD, nie ze swojej winy, nie mógł uregulować stanu prawnego gruntów – mówiła. Podkreśliła, że właściciele gruntów i Skarb Państwa nie skorzystali w ciągu wskazanych w terminie 2 lat uprawnień, jakie dała ustawa o ROD z likwidacji tych ogrodów, które nie mają uregulowanego stanu prawnego gruntów.

Kierownik WGG przypomniała, że Związek podjął aktywne działanie na rzecz realizacji tego zapisu już w lutym 2014 r. chcąc w pełni wykorzystać sprzyjające warunki, które wynikały z przyjętej 13 grudnia 2013 r.  ustawy o ROD. Prezydium wydało stosowne systemowe zalecenia, jak należy  podejść do tego artykułu i jak wykonać mają te zalecenia struktury PZD. Temat ten był wielokrotnie podejmowany także w różnych stanowiskach i uchwałach publikowanych na stronie www.pzd.pl i w Biuletynie Informacyjnym. Wszystkie te działania były podjęte w celu złożenia stosownych wniosków o stwierdzenie w drodze decyzji na rzecz PZD prawa użytkowania do tych gruntów.

Struktury związku złożyły w sumie 1631 wniosków o regulację stanu prawnego gruntów ROD w całości albo w części. W sumie wnioski te dotyczyły powierzchni 10 tyś. ha. Działania te podjęto na terenie 24 okręgów. – Praca do wykonania w pozostałych okręgach była znacznie zróżnicowana. Najtrudniejsze zadanie dotyczyło dwóch największych okręgów: śląskiego i mazowieckiego, gdzie wnioski dotyczyły ponad 2 tys. ha gruntów ROD – mówiła Mariola Kobylińska. Ustawa spełniła swoją rolę, a struktury Związku wykonały swoje zadanie w 100% składając stosowne wnioski do odpowiednich organów administracji.

Decyzje przyznano już w stosunku do 25% gruntów podlegających możliwości regulacji z mocy art. 76 ustawy o ROD. – Decyzje nie tworzą nowego stanu, one jedynie potwierdzają to, co już wcześniej było nam dane, są deklaratoryjne – podkreślała Mariola Kobylińska zaznaczając, że wiele wciąż jest w toku rozpatrywania na drodze postępowania administracyjnego. – Musimy dołożyć wszelkich starań, by sprawy te zostały zakończone dla nas pomyślnie – mówiła. Jak poinformowała, dziś ogród nie musi już spełniać żadnej z przesłanek, bowiem urzędy administracji publicznej zobowiązane są z mocy art. 75 do wydania prawa użytkowania ogrodom, które ich dotychczas nie otrzymały.

– Postępowanie zmierzające do uzyskania tych decyzji nie było łatwe – mówił także Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. – W dalszym ciągu w wielu wypadkach mamy do czynienia z działaniami politycznymi, a nie racjonalnymi czy prawnymi, jednak nie możemy odpuścić i musimy starać się o doprowadzenie tej sprawy do pozytywnego dla nas zakończenia.

NIE dla zamieszkiwania w ROD i altan ponadnormatywnych

Prezes przypomniał, że podczas ostatniego posiedzenia omawiana była już sytuacja dotycząca altan ponadnormatywnych i zamieszkiwania w ROD. Prezydium wydało w tej sprawie stanowisko, które trafiło do wszystkich struktur PZD. – Trzeba przeciwdziałać tym negatywnym zjawiskom – podkreślił ponownie Prezes Eugeniusz Kondracki.  Wskazał, że problem trzeba rozwiązywać we współpracy z samorządami. – Ogród działkowy nie jest miejscem, w którym można zamieszkiwać – mówił.

Wydanie związkowych dokumentów mających na celu przeciwdziałaniu tym zjawiskom spowodowało reakcję niektórych środowisk. Mówił o tym Prezes OZ  w Poznaniu Zdzisław Śliwa. –Zainicjowano protesty przeciwko rzekomym eksmisjom rodzin w ROD, podczas gdy do takich w ogóle nie dochodzi i nie ma żadnych planów takiego działania – mówił. Jak zaznaczył, np. ROD im. E. Orzeszkowej w Poznaniu został zawłaszczony przez grupę dążącą do przekształcenia ogrodu w osiedle mieszkaniowe. Hasła „Związek nas wyrzuca z ogrodów” są nieprawdziwe. Wykorzystano w tym celu dane, z których wynika, że na 55 tys. działkowców okręgu poznańskiego 18 działkowcom wymówiono dzierżawę działkową. – Eksmisja musi przejść wszystkie instytucje sądowe. Wymówienie działkowcowi umowy może wynikać np. z niepłacenia przez niego składek i nie jest tożsame z eksmisją, co zostało wykorzystane, by negatywnie przedstawić PZD – mówił. Wspominał o zastraszeniu i presji, jaką osoby mieszkające bezprawnie w ROD stosują wobec pozostałych działkowców.

Prezes OZ w Poznaniu wspominał o działalności Inspektoratu Budowlanego. – 300 kontroli w czasie 7 lat, ale jaka skuteczność? Jedna rozbiórka i zero eksmisji. Droga od wydania decyzji o eksmisji przez Inspektora Nadzoru Budowlanego do jej wykonania w rzeczywistości ogrodowej jest praktycznie nierealna do wykonania, dlatego bezkarność powoduje, że nie można tego zjawiska zahamować – mówił Prezes Śliwa. Podkreślał, że Związek będzie dziękował osobom łamiącym prawo za członkostwo w PZD, które nie jest powiązane z posiadaniem działki w ROD. – Takie osoby nie powinny i nie mogą zasiadać we władzach ogrodowych – to są nasze działania, a nie eksmitowanie, jak próbuje się to przedstawiać w tych środowiskach. Mówił o tym, że okręg skierował list do RPO w tej sprawie. –Musimy ograniczyć to zjawisko, które jest zwyczajną patologią w ROD i przeciwdziałać mu – podkreślał.

Podczas posiedzenia uczestnicy wypowiedzieli się w sprawach wymagających dyskusji.

7-osobowa Komisja uchwał i wniosków, pod przewodnictwem Prezesa OZ w Poznaniu Zdzisława Śliwy, zaakceptowała 21 uchwał, w tym ws. działalności Prezydium KR PZD, sprawozdania finansowego za 2015 rok, preliminarza finansowego na 2016 rok i ws. 35-lecie istnienia PZD oraz inne uchwały systemowe podjęte przez Prezydium KR PZD, jak również stanowisko ws. ponadnormatywnych altan. Wszystkie prezentowane dokumenty członkowie Krajowej Rady przyjęli jednogłośnie.

Tekst: AH
Zdjecia: ŁP

Źródło: Polski Związek Działkowców – Bieżące wydarzenia