Wolne działki w Rodzinnych Ogrodach Działkowych


W ostatnim czasie wzrosło zainteresowanie nabyciem działki w Rodzinnych Ogrodach Działkowych, dlatego krok po kroku przypominamy jakich formalności należy dopełnić, aby nabyć prawo do działki.

Poniżej znajduje się wykaz ROD w województwie opolskim z podaną ilością wolnych działek, miejscem usytuowania ogrodu oraz  danymi do kontaktu z Zarządem ROD.

1. Wybór Rodzinnego Ogrodu Działkowego (ROD) i kontakt z Zarządem ROD.

       W pierwszej kolejności należy znaleźć ROD zarządzany przez Polski Związek Działkowców (PZD) znajdujący się w optymalnej odległości od miejsca zamieszkania, co zapewni możliwość nieutrudnionego dojazdu i rzeczywiste korzystanie z działki. Zachęcamy do odwiedzenia ROD i obejrzenia jak jest zagospodarowany. Na tablicach informacyjnych oraz w innych dostępnych miejscach umieszczane są przez działkowców informacje o chęci przeniesienia praw do działki.  W przypadku, gdy zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego dysponuje wolną działką dopełni z nami wszelkich formalności niezbędnych do nabycia prawa do działki i zawarta zostanie umowa dzierżawy działkowej. 
         Jeśli zarząd ROD nie dysponuje wolną działką, a prowadzi listę oczekujących na działkę, warto się na nią wpisać, zostawiając do siebie kontakt

2. W jaki sposób można nabyć prawo do działki.

Kwestię uzyskania praw do działki regulują postanowienia ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2017r., poz. 2176 z późn. zm.).

Prawo do działki w ROD można uzyskać poprzez:

  • w przypadku działki wolnej będącej w dyspozycji zarządu ROD – poprzez zawarcie z zarządem ROD umowy dzierżawy działkowej w formie pisemnej. Osoba podpisująca umowę staje się pełnoprawnym działkowcem z dniem zawarcia umowy,

lub

  •  jeśli znaleźliśmy działkę „na sprzedaż” należy podpisać z działkowcem umowę przeniesienia prawa do działki, przy czym podpisy pod nią muszą być poświadczone notarialnie (wymóg ustawowy bezwzględnie obowiązujący). Umowa powinna być sporządzona w trzech egzemplarzach – jeden dla zarządu ROD i po jednym dla zbywającego i nabywcy.
  • Zachęcamy aby przed zawarciem powyższej umowy sprawdzić w zarządzie ROD czy osoba zbywając prawa do działki posiada do niej tytuł prawny. Umowa przeniesienia praw do działki ma charakter warunkowy, co oznacza, że wchodzi do obrotu prawnego po jej zatwierdzeniu przez zarząd ROD. W tym celu należy złożyć w zarządzie ROD wniosek o zatwierdzenie umowy przeniesienia praw do działki wraz z egzemplarzem umowy. Zarząd ma dwa miesiące od daty złożenia wniosku na jego rozpatrzenie, po bezskutecznym upływie tego terminu zatwierdzenie umowy następuje z mocy prawa. Po zatwierdzeniu umowy działkowiec staje się pełnoprawnym działkowcem w ROD. Zarząd ROD może odmówić zatwierdzenia umowy z ważnych przyczyn, uchwała o odmowie zatwierdzenia umowy wymaga uzasadnienia i podlega kontroli sądowej,
    tj. każda ze stron umowy ma prawo zaskarżyć ją do sądu.

Ważne – stroną umowy dzierżawy działkowej lub umowy przeniesienia praw do działki może być jedynie pełnoletnia osoba fizyczna lub małżeństwo.

3. Prawo do działki a członkostwo w PZD.

Zgodnie z powołaną ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych prawo do działki nie jest połączone z członkostwem w stowarzyszeniu ogrodowym Polski Związek Działkowców. Jeżeli działkowiec chce mieć wpływ na zarządzanie ROD, uczestniczyć w walnym zebraniu, które jako najwyższy organ w ROD decyduje o wszystkich sprawach ROD – począwszy od wyboru zarządu i komisji rewizyjnej po ustalenie opłat ogrodowych – musi być członkiem PZD. W celu uzyskania członkostwa w PZD należy złożyć deklarację członkowską według obowiązującego wzoru. Małżonkowie składają odrębne deklaracje członkowskie. Po uzyskaniu prawa do działki zarząd nadaje działkowcowi członkostwo w PZD, bowiem tylko użytkownik działki może być członkiem zwyczajnym PZD.

4. Opłaty ogrodowe. Należą do nich:

  1. podwyższona opłata na zarządzanie ROD – wpisowe (jednorazowa w dacie nabycia prawa do działki),
  2. podwyższona opłata na inwestycje i remonty (jednorazowa w dacie nabycia prawa do działki),
  3. składka członkowska (corocznie w terminie do 30 czerwca),
  4. opłaty uchwalone przez walne zebranie (corocznie w terminie uchwalonym przez walne zebranie).

Podwyższona opłata na zarządzanie ROD (zwana potocznie wpisowym). Wysokość tej opłaty wynosi 200 zł. Środki z tej opłaty służą realizacji szkoleń dla działkowców, wydawaniu i upowszechnianiu literatury oraz działalności instruktorów ogrodniczych. Ponadto w ramach opłaty każdy nowy działkowiec otrzymuje 12 kolejnych numerów miesięcznika “Działkowiec”, które wysyła wydawnictwo na adres zamieszkania działkowca.

Podwyższona opłata na inwestycje i remonty (zwana potocznie opłatą inwestycyjną). Jej wysokość ustalana jest każdego roku przez zarząd ROD. Zgodnie z instrukcją Krajowej Rady PZD, przy ustalaniu opłaty zarząd ROD kieruje się wartością środków trwałych istniejących w ROD (infrastruktury ROD) w przeliczeniu na jedną działkę. Środki z tej opłaty przeznaczane są na rozbudowę i modernizację infrastruktury, urządzeń i obiektów w ROD. Wysokość opłaty będzie różna, w zależności od infrastruktury ROD. Ważne – z opłaty zwolnione są osoby przejmujące działkę po osobie bliskiej.

Składa członkowska. Roczna składka członkowska wynosi 6 zł od osoby, przy czym gdy członkami PZD są współmałżonkowie posiadający prawo do jednej działki, to każdy z nich opłaca 50% składki.

Opłaty ogrodowe. Opłaty ustalane corocznie przez walne zebranie i wnoszone przez działkowca w terminie ustalonym przez walne zebranie
(najczęściej do 30 czerwca br.). Opłata ogrodowa „przypisana jest” do działki. Zatem w roku przeniesienia praw do działki opłaty ogrodowe wnosi „stary użytkownik” albo „nowy użytkownik” w zależności od daty przeniesienia praw do działki.

5. Szkolenia.

Każdy nowy użytkownik działki ma obowiązek wziąć udział w szkoleniu podstawowym organizowanym przez Okręgowy Zarząd PZD w Opolu, które obejmuje szereg tematów. Z uwagi na stan epidemii szkolenia zostały okresowo zawieszone. Materiały prezentowane na szkoleniach zamieszczone zostały na stronie internetowej OZO PZD w Opolu ( www.ozoopole.pzd.pl) w zakładce aktualności – szkolenia dla nowych działkowców.

Malwina Moczko-Wieszołek

Inspektor ds. prawnych

OZ PZD w Opolu

Lp Nazwa ROD
Położenie ROD

Dni i godziny pracy Zarządu ROD/telefon

e-mail, strona www
 
Ilość wolnych działek
 
1. ,,Brzeg”
w Brzegu
ul. Prochowa 1
49-300 Brzeg  
pon. wt., czw., pt.,
9.00-13.00 środa 15.00-18.00
tel. 77/416-31-11
rodbrzeg@interia.pl   128  
2. ,,Kolejarz”
w Brzegu
ul. Małujowicka
49-300 Brzeg
  rodkolejarzbrzeg@wp.pl   1  
3. ,,Lotos-BG”
w Brzegu
ul. Małujowicka
49-300 Brzeg
  rodlotosbeselbrzeg@pzd.pl   0  
4. ,,Metalowiec”
w Brzegu
ul. Wrocławska
49-300 Brzeg
wtorek 12.00-14.00
sobota 15.00-17.00
  65  
5. ,,Transportowiec’
w Brzegu
ul. Wrocławska
49-300 Brzeg
poniedziałek i środa 7.00-15.00   19  
6. ,,Relaks”
w Brzegu
ul. Fabryczna 15
49-300 Brzeg
środa 10.00-18.00
tel. 507 111 933
rodrelaksbrzeg@wp.pl www.relaks-brzeg.pl 4  
7. ,,Słonecznik”
w Brzegu
ul. Wrocławska
49-300 Brzeg
pierwszy wtorek miesiąca 16.00-17.00 rodsłonecznikbrzeg@gmail.com 42  
8. ,,1000-Lecia”
w Lewinie Brzeskim
ul. Marzanny 14
49-340 Lewin Brzeski
wtorek i czwartek
16.00-18.00
  478  
9. ,,Przyszłość”
w Grodkowie
ul. Warszawska 44/1U 49-200 Grodków czwartek 16.00-17.30 rod1955@onet.pl   27  
10. Mickiewicza”
w Głubczycach
ul. Lwowska 2
48-100 Głubczyce
wt., śr., pt. 9.00-15.00

tel. 77/547-11-77 664 709 690
ogrodyglubczyce@gmail.com 80  
11. “Kościuszki” w Baborowie Rynek 9
48-120 Baborów
wtorek 16.00-19.00 rodbaborow@onet.pl 42  
12. ,,Zgoda”
w Kietrzu
ul. Kościuszki 10
48-130 Kietrz
wtorek
10.00-11.00,
17.00 – 18.00
  131  
13. ,,Welur”
w Kietrzu
ul. Głowackiego 30
48-130 Kietrz
czwartek 16.00-17.00   76  
14. ,,Zdrowie”
w Branicach
ul. Szpitalna
48-140 Branice
    74  
15. “Kościuszki”
w Kluczborku
ul. Dworcowa 1
46-200 Kluczbork
wt. i śr. 15.00-18.00

tel. 77/418-15-85
rod1kluczbork@wp.pl

www.rodkluczbork.pl  
159  
16. “Konopnickiej” w
Kluczborku
ul. Norwida 1 a
46-203 Kluczbork
skr. Poczt. 62
      18  
17. “Sienkiewicza”
w Wołczynie
ul. Leśna 12
46-250 Wołczyn
poniedziałek
16.00-18.00
rodwolczyn@wp.pl   188  
18. ,,Przyszłość”
w Namysłowie
ul. M.C. Skłodowskiej
46-100 Namysłów
środa 14.00-17.00
tel. 77/410-45-71
rod46100@wp.pl 329  
19. “H.Zamojskiego”
w Byczynie
ul. Borkowska 24
46-220 Byczyna
skr. poczt. 8
  rod.byczyna@interia.pl   116  
20. “Kościuszki “
w Oleśnie
ul. Ogrodowa
46-300 Olesno
skr. poczt. 5
      30  
21. ,,Relaks”
w Oleśnie
ul. Budowlanych 5 46-300 Olesno       0  
22. ,,Źródełko”
w Oleśnie
ul. Akacjowa
46-300 Olesno
pierwszy poniedziałek miesiąca 17.00-18.00     1  
23. ,,Relax” w Praszce ul. Gdańska
46-320 Praszka
skr. poczt. 36
od marca do listopada pon. i wt. 10.00-12.00, 14.00 – 16.00   0  
24. “Wł. Reymonta”
w Praszce
ul. Kaliska 51 B
46-320 Praszka
ostatnia środa miesiąca 16.00-18.00
od marca do czerwca wt. i czw. 16.00-17.00
tel. 505 131 669
rodpraszka@gmail.com www.rodpraszka.pl     1  
25. ,,Malwa”
w Gorzowie Śl.
ul. Kolorowa
46-310 Gorzów Śl.
pierwszy piątek miesiąca 15.00-16.00     56  
26. “Mikołaja Kopernika”
w K– Koźlu
ul. Konopnickiej 15 47-200 K – Koźle wt. i pt. 14.00 – 17.00
tel. 503 703 171 736 768 446
rodkozle@gmail.com
www.rodkozle.cba.pl
164  
27. ,,Tęcza”
w K – Koźlu
ul. Kozielska 18
47-224 K – Koźle
środa 16.00-18.00 rodteczakkozle@onet.pl   2  
28. “Zacisze”
w K-Koźlu
ul. Tuwima
47-225 K – Koźle
 
tel. 77/488-68-74
  0  
29. ,,Kuźniczka”
w K – Koźlu
Nad kanałem Gliwickim
47-220 K – Koźle
środa 17.00-19.00   0  
30. ,,Energetyk”
w K – Koźlu
ul. Energetyków 11 47-220 K – Koźle
skr. poczt. 212
  rodenergetyk@2p.pl   2  
31. ,,Azoty”
w K – Koźlu
ul. Grabskiego 11 D 47-223 K – Koźle pierwszy wrotek miesiąca 17.00-18.00
tel. 501 662 725
rod.azoty@gmail.com 0  
32. ,,Jedność”
w K – Koźlu
ul. Gliwicka 47-224 K – Koźle kwiecień- czerwiec pon. i wt. 16-18.00 lipiec-październik poniedziałek 16-17.00 rodjednośćkkozle@o2.pl 5  
33. ,,Kolejarz”
w K – Koźlu
ul. Ogrodowa 47-220 K – Koźle czwartek 15.00-17.00 rod.kolejarz.kedzierzyn@gmail.com
www.rod-kolejarz.pl
0  
34. ,,Synteza”
w K – Koźlu
ul. Gliwicka 4
47-220 K-Koźle
skr. poczt. 192
 
tel. 513 183 779
synteza@onet.pl 0  
35. ,Komunalnik”
w K – Koźlu
ul. Młyńska
47-224 K – Koźle
 
tel. 661 249 620
  2  
36. ,,Metalchem”
w K – Koźlu
ul. Gliwicka
47-224 K – Koźle
    0  
37. ,,Przyjaźń”
w K – Koźlu
ul. Przyjaźni
47-225 K – Koźle
  przyjazn.k-k@wp.pl   0  
38. ,,Relaks”
w K – Koźlu
ul. Chrobrego
47-220 K – Koźle
 
tel. 517 074 322
    40  
39. ,,Metalowiec”
w K – Koźlu
ul. Kłodnicka
47-220 K – Koźle
  metalowiec.kedzkozle@gmail.com   8  
40. ,,Kaczorownia”
w Zdzieszowicach
ul. Żyrowska 47-330 Zdzieszowice   rodkaczorownia@gmail.com   0  
41. ,,Koksiarz”
w Zdzieszowicach
ul. Filarskiego 29a
47-330 Zdzieszowice skr. poczt. 53
środa 16.00-18.00     0  
42. ,,Górnik”
w Januszkowicach
ul. Działkowca
47-330 Zdzieszowice
      0  
43. ,,Górnik”
w Kotlarni
ul. Gliwicka 34 47-246 Bierwa pierwsza sobota miesiąca 16-18.00 rod.górnik.kotlarnia@gmail.com   0  
44. ,,Relaks”
w Starej Kuźni
ul. Okrężna 8AB
47-246 Stara Kuźnia
  rod-relaks-starakuznia@o2.pl   9  
45. ,,Miedarska-Huta” w K – Koźlu ul. Przyjaźni
47-220 K – Koźle
  miedarska.huta@interia.pl   128  
46. “Adama Mickiewicza”
w Nysie
ul. Mickiewicza 139 48-304 Nysa pon., śr., pt., 14.00-15.00
tel. 77/431-08-10
rod.im.mickiewicza.nysa@o2.pl   1  
47. ,,Andrzejewskiego” w Nysie ul. Jagiełły 23 a
48-300 Nysa
wt. i pt. 16.00-18.00
tel. 77/435-88-93
  6  
48. ,,Metalowiec”
w Nysie
ul. Mickiewicza
48-300 Nysa
pon. 14.00-16.00 czw. 10.00-16.00 sobota 10.00-13.00
tel. 77/435-54-79
  0  
49. ,,Kolejarz”
w Nysie
ul. Dzierżonia
48-300 Nysa
sobota 12.00-14.00   7  
50. “Garnizonowy”
w Nysie
ul. Saperska 2
48-300 Nysa
  rodgarnizonowy@interia.pl 1  
51. ,,Sudety” w Głuchołazach ul. Kościuszki 48
48-340 Głuchołazy
czwartek 17.00-19.00
tel. 668 811 910
rodos.rod@o2.pl   36  
52. ,,Nad Białką” w Głuchołazach ul. Gen. Andersa 48-340 Głuchołazy pierwszy poniedziałek miesiąca 16-18.00   0  
53. ,,Nadzieja” w Paczkowie ul. Woj. Polskiego 47 48-370 Paczków pierwszy poniedziałek miesiąca 15.00-17.00
01.02-31.03 wt. i pt. 15.00-17.00 zima pon. 16.00-18.00  
tel. 77/431-66-13
  193  
54. ,,Podzamcze”
w Otmuchowie
ul. Krakowska 55
48-385 Otmuchów
wt. i pt. 16.00-18.00 otmuchow_podzamcze@wp.pl 193  
55. ,,Celpa”
w Łambinowicach
ul. Krakowska
48-316 Łambinowice
    114  
56. “J.Kilińskiego” w Korfantowie ul. Ogrodowa 3
48-317 Korfantów
    102  
57. ,,Rolnik”
w Przełęku
Przełęk
48-351 Biała Nyska
    3  
58. ,,Góra Jana” w Goświnowicach ul. Kolejowa
48-381 Goświnowice
    17  
59. ,,Omex”
w Głuchołazach
ul. Kol. Jagielońska 48-240 Głuchołazy   www.rodomex.pl   0  
60. ,,Odra”
w Opolu
Pl. Różyckiego
45-703 Opole
skr.pocz.1463 Opole7
pon. i czw. 16.00-19.00
kasa czynna 16.00-17.30
tel. 77/474-33-45 664 194 942
rododraopole881@gmail.com
www.rod-odra.welonode.pl
0  
61. ,,Chabry”
w Opolu
ul. Luboszycka 17A 45-215 Opole od 01.03-12.XII
wt. i czw. 15.00-18.00
tel. 77/455-66-28
opole.rod.chabry@gmail.com 0  
62. ,Działkowiec Op.”
 w Opolu
ul. Sosnkowskiego 29A
45-272 Opole
pon. i śr.16.00-18.00
tel. 669 185 667
działkowiec.opolski1@gmail.com
www.dzialkowiecopolski.wixsite.com  
4  
63. ,,Kolejarz”
w Opolu
ul. Solskiego 17
45-564 Opole
    0  
64. ,,Łęgi”
w Opolu
ul. Bolkowa
45-707 Opole
wtorek 15.00-17.00
tel. 731 423 471
nowbud.an@gmail.com   1  
65. ,,Kasztelanka” w Opolu       0  
66. ,,Szaniec”
w Opolu
      2  
67. ,,Stokrotka” w Opolu ul. Częstochowska skr.poczt.2372,
Opole1
środa 16.00-19.00 sobota 10.00-13.00
tel. 575-728-858
  155  
68. ,,Winów”
w Górkach
ul. Kościuszki 43
Górki
46-060 Prószków
  rod.winow@wp.pl   0  
69. ,,Zawada”
w Zawadzie
ul. Wodociągowa 2 Zawada
46-022 Luboszyce
      0  
70.   ,,Zalesie”
w Lędzinach
ul. Leśna 1
46-053Chrząstowice
skr.pocz.487,
Opole1
wtorek 14.00-18.00
sobota 11.00-14.00
zima sobota 11.00-14.00
tel. 77/442-04-43
biuro@rodzalesie.opole.pl www.rodzalesie.opole.pl     1  
71. ,,Oaza”
w Opolu
ul. Niemodlińska
45-708 Opole skr.poczt.1967, Opole1
01.03-21.10. wagon kolejowy środa 16.30-18.00 01.11-28.02 Klub ,,Feniks” ul. Dambonia 25 środa 16.30-18.00       1  
72. ,,Kopciuszek”
w Opolu
ul. Częstochowska 45-076 Opole skr.pocz.111 czwartek 14.30-16.40 sobota 11-13.00
tel. 600 090 677
rodkopciuszek@wp.pl www.rodkopciusek.cba.pl     1  
73. ,Narutowicza”
w Opolu
ul. Narutowicza 15 45-571 Opole sobota 14.00-18.00 dzialkowiecnarutowicza@wp.pl 4  
74. ,,1-go Maja” w Ozimku ul. Warszawska 46-040 Ozimek  
tel. 77/465-14-99
rodozimek@wp.pl 30  
75. ,,Złocień”
w Niemodlinie
ul. Krótka 5b
49-100 Niemodlin
pon. i pt. 15.00-16.30 rodzlocienniemodlin@pzd.pl   135  
76. ,,Ceramik”
w Tułowicach
ul. Porcelanowa 33 49-130 Tułowice     140  
77. ,,Wapiennik”
w Tarnowie Op.
ul. Klimasa 46-050 Tarnów Op.       0  
78. 40-lecia
w Murowie
ul. Lipowa 46-030 Murów     64  
79. ,,Skalnik”
w Graczach
Droga do kopalni bazaltu     44  
80. ,,Relax” w Polskiej Nowej Wsi ul. Chruścińska 46-070 Komprachcice  
tel. 500 536 183
  0  
81. ,Na Wzgórzu” w Komprachcicach ul. Opolska 103 45-070 Komprachcice sobota i niedziela
12.00-14.00
    4  
82. ,,Ikar” w Polskiej Nowej Wsi ul. Lipowa
46-070 Komprachcice
    6  
83. ,,Aster” w Opolu ul. Oświęcimska 45-643 Opole   asteropole@wp.pl   0  
84. ,Pod Kominem” w Opolu Opole – Dobrzeń Wielki
skrt.poczt.31
  rod.podkominem@gmail.com   0  
85. “Marii Konopnickiej”
w Dobrodzieniu
ul. Oleska 24
45-380 Dobrodzień
ostatni czwartek miesiąca 16.00-17.00   59  
86. ,,Budowlani”
w Opolu
ul. Budowlanych 45-202 Opole 1 i 3 sobota miesiąca 14.00-18.00
tel. 600 783 786
rodbudowlaniopole@wp.pl   0  
87. “Kościuszki”
w Prudniku
Pl. Wolności 4
48-200 Prudnik
śr. i czw. 10.00-16.00

tel. 77/436-53-25
gorol.rod@gmail.com   534  
88. ,,Frotex”
w Prudniku
Pl.Szarych Szeregów 5a
48-200 Prudnik
wtorek 14.00-16.00     122  
89. ,,Kolejarz” w Prudniku ul. Dworcowa 6 48-200 Prudnik       18  
90. ,,Zgoda” w Białej ul. Kołątaja 4
48-210 Biała
  zgodabiała@gmail.com   28  
91. ,,Jana Kazimierza” w Głogówku ul.Lipiwa
48-250 Głogówek
    29  
92. ,,XXX-Lecia”
w Strzelcach Opolskich
ul. Budowlanych 1a
47-100 Strzelce Op.
pon., śr., pt. 13.00-17.00 rodxxxlecia@gmail.com 5  
93. ,,Pionier”
w Strzelcach Opolskich
ul. Budowlanych 47-100 Strzelce Op.   rodpionierstrelceopolskie@pzd.pl     1  
94. ,,Oaza”
w Strzelcach Op.
ul. Gogolińska 47-100 Strzelce Op.   rod.oaza2019@gmail.com   0  
95. ,,40-lecia”
w Strzelcach Op.
ul. Mickiewicza
47-100 Strzelce Op. skr.poczt.61
 
tel. 515-660-928
rod40@op.pl
www.rod40.pl  
2  
96. ,,Hutnik” w Zawadzkiem ul. Ogrodowa 1
47-120 Zawadzkie
wt. i śr. 16.00-18.00 czwartek 11.00-15.00
tel. 77/463-49-90
    9  
97. ,,Czerwonych Róż”
w Ujeździe
ul. Strzelecka 47-143 Ujazd Śląski   rodujazd@wp.pl   16  
98. “Kościuszki”
w Leśnicy
ul. 1-go Maja 2
47-150 Leśnica  
    11  
99. ,,Dzierżonia” w Krapkowicach ul. Moniuszki 10 47-300 Krapkowice wtorek 7.00-12.00 czwartek 13.00-18.00     12  
100. “Kościuszki”
w Krapkowicach
ul.3-go Maja 38 47-300 Krapkowice pon. i pt. 9.00-11.00 środa 16.00-18.00
tel. 77/466-34-08
ogrodydzialkowe-otment3maja38@wp.pl   0  
101. ,,Papiernik” w Krapkowicach ul. Opolska 10347-300 Krapkowice     60  
102. ,,Spoiwo”
w Krapkowicach
ul. Ks.Koziołka 47-300 Krapkowice     99  
103. ,,Karolinka”
w Malni
ul. Malińska
47-316 Malnia
    27