XIII posiedzenie Krajowej Rady PZD – podsumowanie – 25.05.2017  

W dniu 24 maja br. w Warszawie odbyło się się XIII posiedzenie Krajowej Rady PZD pod przewodnictwem prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego. Uczestniczyli w nim członkowie Krajowej Rady oraz Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt. Wśród najważniejszych tematów obrad znalazły się: nowelizacja statutu PZD, skargi i zażalenia dotyczące przede wszystkim przestrzegania prawa w Związku i ogrodach oraz tegoroczne obchody 120-lecia ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich.

Na początku obrad Krajowa Rada uchwaliła porządek obrad, a następnie dokooptowała do swojego składu nowego członka, którym został nowo wybrany Prezes Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD pan Krzysztof Podlewski, wieloletni Prezes ROD „Zdrowie” w Warszawie i działkowiec z 45-letnim stażem.

Prezes PZD Eugeniusz Kondracki przedstawił w swoim wystąpieniu na temat konieczności zmian statutu PZD warunki ustawowe, które Związek musi spełnić do 20 maja 2018 roku, a które są wynikiem zmian zapisów ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. Prezes PZD stwierdził także, iż jest to dobra okazja do przyjrzenia się praktycznemu stosowaniu zapisów nowego statutu, który obowiązuje dopiero od 2 lat. Dlatego też bardzo ważne będą wszelkie uwagi i wnioski z terenu, gdzie jest on praktycznie stosowany, a więc z okręgów i ogrodów. Prezes PZD wskazał także na konieczność ustanowienia harmonogramu prac nad nowelizacja statutu, aby zmieścić się w wyznaczonych ramach czasowych, które nakreśliła ustawa o stowarzyszeniach.

Pełna treść wystąpienia Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego znajduje się TUTAJ.

Prezes PZD zarekomendował Krajowej Radzie skład Komisji Statutowej zaakceptowanej przez Prezydium KR PZD, której zadaniem będzie opracowanie zmian w statucie. Krajowa Rada przyjęła także uchwałę w sprawie rozpoczęcia prac nad nowelizacją statutu, w której zwróciła się do wszystkich jednostek organizacyjnych o aktywne uczestniczenie w tworzeniu zmian w statucie. Krajowa Rada powołała 15-osobową Komisję Statutową. W dyskusji poruszono zagadnienia ze statutu, w przypadku których należałoby się zastanowić nad ewentualnymi zmianami przepisów.

Zgodnie z zapowiedzią, tematem obrad były także skargi i zażalenia. Prezes Eugeniusz Kondracki w swoim wystąpieniu na ten temat przedstawił najczęstsze problemy, z jakimi występują działkowcy, sposoby ich rozwiązywania, oraz przedstawił zadania w tym zakresie dla zarządów ROD, okręgów i Krajowej Rady.

Pełna treść wystąpienie Prezesa Eugeniusza Kondrackiego dotycząca skarg i zażaleń znajduje się TUTAJ.

Analityczny materiał dotyczący skarg i zażaleń, problemów z nich wynikających oraz ocenę i wnioski przedstawił wiceprezes PZD Zdzisław Śliwa. Natomiast Tadeusz Jarzębak – I wiceprezes PZD, przedstawił sprawy poruszane podczas dyżurów prawnych.

Krajowa Rada przyjęła uchwałę ws. skarg i zażaleń w PZD, w której określiła zadania w tym zakresie dla zarządów ROD i OZ oraz powołała Komisje ds. Skarg.

W dyskusji na temat skarg i zażaleń członkowie Krajowej Rady zwrócili szczególną uwagę na problemy występujące w ogrodach i trudności w rozwiązywaniu konfliktów. Wskazywali również potrzebę powołania niezależnych zespołów mediacyjnych na wzór dawnych ogrodowych komisji rozjemczych, których to działalność może być korzystna dla rozwiązywania pojawiających się konfliktów.

Krajowa Rada powołała honorowy Komitet Obchodów Jubileuszu 120-lecia Ruchu Ogrodnictwa Działkowego w Polsce, w skład którego weszli długoletni działacze z terenu całego kraju zarówno ze szczebla ogrodowego, okręgowego, jak i krajowego.

Ponadto Krajowa Rada dokonała zmian w uchwale dotyczącej funkcjonowania Funduszu Rozwoju ROD oraz w uchwale dotyczącej programu obchodów jubileuszu 120-lecia ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Uchwały podjęte podczas XIII Plenum KR PZD:

Uchwała nr 2/XIII/2017 w sprawie rozpoczęcia prac związanych z realizacją ustawowego obowiązku zmiany statutu PZD

– Uchwała nr 3/XIII/2017 w sprawie powołania Komisji ds. nowelizacji statutu PZD

– uchwała nr 4/XIII/2017 w sprawie skarg i zażaleń w PZD

– uchwała nr 5/XIII/2017 w sprawie powolania komisji do spraw skarg

– uchwała nr 6/XIII/2017 w sprawie zmiany zasad funkcjonowania Funduszu Rozwoju ROD w PZD

źródło: Krajowa Rada PZD