DOTACJE CELOWE DLA ROD!!!

Informujemy, że został ogłoszony nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu Miasta Opola w ramach programu rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023 na zadania zaplanowane w realizacji w 2021 r.

Wnioski można składać w Biurze Obsługi Obywatela Urzędu Miasta Opola Rynek – Ratusz (parter) lub w wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola ul. Piastowska 17 pok. 604 lub wysłać na adres: Urząd Miasta Opola 45-015 Opole Rynek-Ratusz (decyduje data wpływu do Urzędu) w terminie do dnia 01 lutego 2021 r.

W ramach Programu dotacje mogę być udzielone dla stowarzyszenia ogrodowego prowadzącego ROD znajdujący się na terenie Opola.

Dotacje mogą być udzielone na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, która wpłynie na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tego ROD.

Dotacje mogą być udzielone w danym roku budżetowym do wysokości 50% poniesionych przez beneficjenta kosztów, ale w kwocie nie większej niż 100.000 zł w danym ROD.

Stowarzyszenie ogrodowe w ramach Programu może otrzymać dotację z budżetu Miasta Opola na przedsięwzięcie w danym ROD nie częściej niż 1 raz w roku.