IV posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Opolu

W dniu 4 marca 2016 r. w  świetlicy biura OZ odbyło się IV Poszerzone Posiedzenie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Opolu, poświęcone przyjęciu dokumentów zamykających rok 2015 w Okręgu. Zebrani przyjęli sprawozdanie merytoryczne oraz  sprawozdanie finansowe OZ PZD w Opolu za 2015 r., a także wysłuchali oceny obu dokumentów dokonanej przez Okręgową Komisję Rewizyjną PZD. Przyjęli także plan pracy Okręgu, Zarządu i jego Prezydium na rok 2016 oraz preliminarz wydatków na obecny rok. Do tego odniosła się również Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD.

Na posiedzeniu dokonano uroczystego wręczenia Złotej Odznaki „Zasłużony Działkowiec”  Panu Stefanowi Baranowskiemu – długoletniemu działaczowi PZD, Prezesowi ROD „Transportowiec” w Brzegu, a obecnie także członkowi Okręgowego Zarządu PZD w Opolu.

Przyjęty przez członków OZ PZD w Opolu plan pracy na rok 2016 przewiduje koncentrację na trzech dziedzinach – mianowicie na realizacji idei otwartych ogrodów, na społecznych funkcjach ogrodu oraz rozwijaniu edukacji działkowców, resp. świadomości ekologicznej. Plan pracy Zarządu Okręgowego przewiduje cztery posiedzenia, najbliższe majowe dotyczyć będzie wolnych działek.

Zarząd powołał nową Komisję Polityki Społecznej na czele której stanął prezes Okręgu Bartłomiej Kozera. Zebrani przyjęli i podpisali Stanowisko wystosowane na ręce Rzecznika Praw Obywatelskich, a dotyczące postulatu zmiany prawa działkowego.

Po zakończeniu posiedzenia plenarnego OZ odbyło się szkolenie 38 osób powołanych w Okręgu do obsługi tegorocznych zebrań sprawozdawczych. Zespół ten tworzony jest przez członków okręgowego zarządu, członków okręgowej komisji rewizyjnej, pracowników biura oraz aktywu związkowego.

Zebrani wysłuchali głosu prezesa Bartłomieja Kozery, który przedstawił merytoryczną część wystąpienia obsługujących oraz porad prawnych udzielonych przez Antoniego Falkowskiego i Romana Żurkowskiego. Wywołało to żywą dyskusję, której sens sprowadzał się do potrzeby bycia wiarygodnym i użytecznym.

Obsługujący zebranie otrzymali pakiet materiałów, w którym zawarte były szczegółowe dane ROD, w którym mieli być, by wcześniej mogli skontaktować się z prezesem i zarządem, materiały pomocnicze, w formie ściągawki, zarówno w kwestiach merytorycznych, jak i prawnych a także numery telefonów na wypadek pojawienia się nadzwyczajnych trudności.

OZ PZD w Opolu