IV posiedzenie Rady Okręgu w Opolu

W dniu 10 marca 2020 roku w Opolu obradowali członkowie Okręgowej Rady. Obradowali w zwiększonym gronie, bo zaproszono także tych, którzy obsługiwać będą zebrania sprawozdawcze w tym Okręgu. Na posiedzeniu przyjęto sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2019, a także preliminarz i plan pracy na rok  2020. Okręgowa Komisja Rewizyjna wysoko oceniła pracę OZ i OR i pozytywnie stan i perspektywy finansowe Okręgu.

Po przerwie odbyło się szkolenie, na temat obowiązków obsługującego walne zebranie, które przeprowadzili Roman Żurkowski („Obowiązki przed zebraniem”), Antoni Falkowski (W trakcie zebrania) i Tomasz Ośródka (Po zebraniu).

Tomasz Ośródka