IX Posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Opolu – bezpieczeństwo na terenach opolskich ogrodów działkowych oraz podsumowanie tegorocznej kampanii sprawozdawczej ROD.

     

    W dniu 9 czerwca 2017 r. w siedzibie Okręgu Opolskiego PZD w Opolu odbyło się IX Posiedzenie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Opolu, z udziałem zaproszonych gości, członków zespołu ds. obsługi kampanii sprawozdawczej rodzinnych ogrodów działkowych – Okręgu Opolskiego PZD w 2017 r. oraz Barbary Korolczuk – Skarbnika PZD.

IX5

   Tematyka posiedzenia, oprócz podsumowania tegorocznej kampanii walnych zebrań i konferencji ROD, w głównej mierze dotyczyła problemu bezpieczeństwa na trenach rodzinnych ogrodów działkowych. Z uwagi na coraz częściej występujące w opolskich ogrodach przypadki podpaleń altan oraz włamań, Okręgowy Zarząd PZD w Opolu zaprosił do uczestnictwa w posiedzeniu nadkom. Bogdana Piotrowskiego – Komendanta Miejskiego Policji w Opolu, który przybył na posiedzenie OZ PZD w Opolu wraz z delegacją wszystkich komendantów komisariatów Policji zlokalizowanych na terenie Opola i pobliskiego Ozimka.

IX11

     Barbara Korolczuk – Skarbnik PZD,  w swoim wystąpieniu odniosła się do aktualnych spraw Związkowych m.in. takich jak: ataki medialne na PZD, działalność „Niezależnych działkowców”, obchody jubileuszu 120 – lecia ruchu ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich, stan prac nad wdrożeniem programu komputerowego dla ROD oraz stan prac nad zmianami w statucie PZD. Delegat KR PZD w Opolu zaapelował do nadsyłania do KR PZD w Warszawie propozycji dotyczących zmian w statucie, które z pewnością zostaną rozpatrzone przez specjalnie powołaną w tym celu komisje, działającą prze Krajowej Radzie PZD.

IX19

   Po wygłoszeniu przez Bartłomieja Kozerę – Prezesa OZ PZD w Opolu referatu dotyczącego stanu bezpieczeństwa ogrodów (ściągnij tutaj) oraz prelekcji policjantów dotyczących: nowoczesnych form komunikacji Policji ze społeczeństwem, zadań i roli dzielnicowych oraz popularnej w ostatnim czasie metody wyłudzeń pieniędzy od osób starszych, tzw. „metodzie na wnuczka”, przedstawiciele Policji odpowiadali na liczne pytania członków OZ PZD w Opolu i zaproszonych gości. Pytania dotyczyły zagadnień związanych ze stanem bezpieczeństwa w opolskich ogrodach działkowych, szczególnie w kontekście ostatniej plagi podpaleń altan działkowych. Nadkom. Bogdan Piotrowski zadeklarował, że drzwi jego gabinetu są otwarte dla działkowców, którzy zawsze mogą liczyć na pomoc Policji. Jednocześnie zaapelował do działkowców o współprace z Policja, gdyż jak stwierdził komendant, Policja bez współpracy z działkowcami nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa na terenach ROD. Zaapelował także o zgłaszanie wszelkich, nawet najdrobniejszych przypadków łamana prawa na działkach, gdyż brak reakcji społeczeństwa na kradzieże sprawia, że złodziej stają się coraz bardziej zuchwali.

IX17

       Na zakończenie spotkania ustalono, że w ramach rejonowych kolegiów prezesów ROD w Okręgu Opolskim, będą organizowanie cykliczne spotkania przedstawicieli opolskich ogrodów działkowych z policjantami. W trakcie spotkań omawiane będą konkretne problemy ogrodów związane ze stanem bezpieczeństwa. OZ PZD w Opolu podjął uchwałę, w której zobowiązuje się zarządy ROD do wprowadzenia rejestru zdarzeń mających negatywny wpływ na stan bezpieczeństwa w ogrodach , a także do bieżącego informowania Policji o tych zdarzeniach, celem ich  eliminacji. Policja zadeklarowali, że patrole będą częściej odwiedzać ogrody działkowe.

       W dalszej kolejności Tomasz Ośródka – instruktor ds. organizacyjnych Okręgu Opolskiego PZD w Opolu przedstawił zebranym ocenę tegorocznej kampanii sprawozdawczej w ROD – Okręgu Opolskiego PZD. Tegoroczna kampania sprawozdawcza na terenie Okręgu przebiegła sprawnie, w miłej i przyjaznej atmosferze. Z roku na rok widać postęp w kwestii przygotowania i prowadzenia kampanii w ogrodach. W przypadku słabszych zarządów nieocenioną pomocą byli przedstawiciele Okręgu Opolskiego PZD, którzy wchodzili w kontakt z prezesami ROD długo przed terminem odbycia zebrania i w razie potrzeby pomagali w przygotowaniu zebrań. Tegoroczna kampania sprawozdawcza ujawniła także duże potrzeby inwestycyjne w ogrodach. Frekwencja na terenie Okręgu Opolskiego PZD w Opolu była umiarkowana, niemniej jednak osoby uczestniczące w zebraniach prowadziły merytoryczne dyskusje na tematy Związkowe.

IX18

     W kolejnym punkcie obrad Główna Księgowa Okręgu Opolskiego PZD – Anna Wiśniowska, szczegółowo przedstawiła i omówiła zbiorcze sprawozdanie finansowe wraz z bilansem z ROD za 2016 rok oraz zbiorczy preliminarz finansowy z ROD na 2017 rok., których ocenę w imieniu Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD przedstawił następnie jej przewodniczący Roman Żurkowski. Kolejne posiedzenie OZ PZD planowanie jest na  lipiec br.

Tomasz Ośródka – Okręg Opolski PZD.