Lista rankingowa V etapu konkursu „Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”

Komisja konkursowa zakończyła ocenę merytoryczną wniosków o przyznanie grantu złożonych w V etapie konkursu ogłoszonego w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”

Wnioski zostały uszeregowane na liście rankingowej według liczby uzyskanych punktów, poczynając od wniosku, który uzyskał największą liczbę punktów. W przypadku Wnioskodawców, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, o kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydowała większa całkowita powierzchnia terenu objętego projektem, która stanowiła podstawę do oceny kryterium merytorycznego I stopnia – zgodnie z rozdziałem VIII pkt. 16 i 17 Regulaminu konkursu.

Granty przyznawane są Wnioskodawcom, zgodnie z kolejnością umieszczania wniosków na liście rankingowej, z tym że suma wartości wszystkich przyznanych grantów nie może przekroczyć kwoty 47 mln złotych – zgodnie z rozdziałem VIII pkt. 19 Regulaminu konkursu.

Lista rankingowa będzie podlegać aktualizacji – zgodnie z rozdziałem XVI pkt. 3 Regulaminu konkursu.

Projekt może być zakwalifikowany do przyznania grantu pod warunkiem spełnienia kryteriów oceny formalnej i kryteriów oceny merytorycznej oraz uzyskania przez Wnioskodawcę minimum 20 pkt – zgodnie z rozdziałem VIII pkt. 2 i 14 Regulaminu konkursu.

Wnioskodawcy, których projekty zostały zamieszczone na liście rankingowej i kwalifikują
się do przyznania grantu, otrzymają pisemne zaproszenie na podpisanie umowy o powierzenie grantu.

V Etap Krajowa lista rankingowa – 01.2023 r.

źródło: https://www.gov.pl/web/arimr/projekt-grantowy—rozwoj-zielonej-infrastruktury-poprzez-wsparcie-ogrodow-dzialkowych—lista-rankingowa-v-etap