Narada prezesów OZ i dyrektorów biur okręgów PZD – DZIEŃ PIERWSZY – 25.01.2018

24 stycznia br. w Warszawie rozpoczęła się zaplanowana na dwa dni narada prezesów okręgowych zarządów i  dyrektorów biur okręgów PZD. Narada została zorganizowana, aby omówić najważniejsze obecnie sprawy dla Związku i przyjąć wspólnie działania, jakie należy podejmować w poszczególnych omawianych dziedzinach.

Prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki rozpoczął naradę wspomnieniem dwóch zasłużonych działaczy, którzy zmarli w ostatnim czasie – Pana  Henryka Cieślika z Poznania, Honorowego członka PZD oraz Pana Józefa Maziarza, wieloletniego Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD i upamiętnieniem Ich pamięci minutą ciszy.

Pierwszym omawianym tematem były przygotowania do walnych zebrań sprawozdawczych w ROD. Prezes PZD podkreślił jak wielką wagę Związek przywiązuje do walnych zebrań, które są najwyższym organem w ROD i podejmują najważniejsze decyzje dla funkcjonowania i przyszłości każdego ROD. Z tego też powodu zebrania muszą być dobrze przygotowane i przeprowadzone, a pomóc w tym zarządom ROD mają okręgi poprzez  powołane przez prezydia oz zespoły do obsługi walnych zebrań. Podsumowanie stanu przygotowań do walnych zebrań w ROD w 2018 roku przedstawiła Kierownik Wydz. Prezydialnego  KR PZD Pani Zofia Rut-Skórzyńska. Wynika z niego, że okręgi zadbały o dobre przygotowanie osób biorących udział w przygotowaniach do walnych zebrań: przeprowadziły lub w najbliższym czasie przeprowadzą  szkolenia dla członków zespołów do obsługi walnych zebrań, dla członków zarządów ROD, księgowych  oraz członków komisji rewizyjnych ROD. Stan przygotowań do walnych zebrań daje nadzieję, że walne zebrania będą przebiegać bez większych problemów. O zaawansowanych przygotowaniach w swoim Okręgu opowiadał Prezes OZ we Wrocławiu Pan Janusz Moszkowski,  w Okręgu w Legnicy – Dyrektor Biura Okręgu w Legnicy Pani Elżbieta Dziedzic, w Okręgu Śląskim – Prezes OZ Pan Józef Noski, w Okręgu Mazowieckim – Prezes OZ Pan Krzysztof Podlewski oraz w Okręgu w Pile – Prezes OZ Pan Marian Praczyk.

Kolejny temat dotyczący działań promocyjnych i informacyjnych omówił Prezes PZD. Wskazał jak ważne jest informowanie działkowców o wydarzeniach jakie mają miejsce w Związku, o wszelkich  działaniach jakie są podejmowane przez struktury wszystkich szczebli dla działkowców. Doskonałą okazją ku temu są zbliżające się walne zebrania oraz media związkowe, a w szczególności strony internetowe. Przy tej okazji omówiono problemy na co dzień zdarzające się na terenie ogrodów, szczególnie w okresie zimowym: kradzieże, podpalenia altan, bytowanie osób bezdomnych w altanach na terenie ROD. Przedstawiciele okręgów wymieniali się doświadczeniami w tych tematach radząc wzajemnie co robić, by zapobiegać podobnym sytuacjom.

Praktyką w funkcjonowaniu kolegiów prezesów w Okręgu w Poznaniu podzielił się Prezes OZ Pan Zdzisław Śliwa. Doświadczenie Okręgu w Poznaniu ma pomóc tym okręgom, w których kolegia jeszcze nie funkcjonują, a nowa uchwała w sprawie funkcjonowania kolegiów prezesów zobowiązuje prezydia oz do ich powołania. O tym, jak to zrobiło Prezydium OZ we Wrocławiu  opowiedział Prezes J. Moszkowski.

O wytycznych związanych w rozpowszechnianiem i wdrażaniem programu DGCS PZD System w jednostkach PZD opowiedziała Kierownik Projektu Pani Mirosława Marks. Temat kontynuował Koordynator Projektu Pan Krzysztof Szymański, który przybliżył praktyczne problemy, z jakimi spotykają się jednostki PZD, które rozpoczynają pracę z programem.

Referując kolejny temat – realizacji stanowisk Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD – Prezes PZD zaznaczył, że zawarte w nich założenia polityki Związku powinny być niezwłocznie przełożone na działania okręgów, by ogrody i działkowcy odczuli je w praktyce.

Mec. Tomasz Terlecki omówił zagadnienie ochrony danych osobowych w związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie RODO, czyli nowego unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych. To rozporządzenie definiuje zasady przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych  przez każdy podmiot przetwarzający dane osobowe w trochę odmienny sposób niż dotychczas. Mec. Terlecki przedstawił wprowadzane przez nowe przepisy obowiązki, nowe rodzaje odpowiedzialności, ale też dotkliwe sankcje finansowe. Przypomniał o obowiązujących regulacjach prawnych, zarówno wynikających z przepisów ogólnych, jak i wewnątrzzwiązkowych i omówił działania, które w celu zrealizowania wymagań rozporządzenia już zostały podjęte oraz te, które w najbliższym czasie należy rozpocząć. Prezes PZD podsumował temat podkreślając wyraźnie ogromną wagę obowiązków oraz odpowiedzialności wynikających z RODO dla struktur Związku.

Instruktor ds. Ogrodniczych KR PZD, Pani Małgorzata Wójcik przedstawiła podsumowanie tematu dotyczącego szkoleń dla nowych działkowców. Dzięki temu badaniu uzyskaliśmy obraz  szkoleń prowadzonych w całym kraju z którego wynikają wnioski do wykorzystania przy opracowywaniu nowych regulacji wewnątrzzwiązkowych dotyczących szkoleń dla nowych działkowców, od skuteczności których zależy zgodne z przepisami zagospodarowanie i użytkowanie działek w ROD.

W dalszej części pierwszego dnia narady  debatowano o ośrodkach finansowo-księgowych i ich roli w prowadzeniu księgowości ogrodów, o sprawach kadrowych biur okręgów  oraz o działalności medialnej. Wskazano propozycje, które mogą przyczynić się do większej aktywności okręgów w mediach związkowych, zwiększenia współpracy z mediami lokalnymi, a także lepszego przepływu informacji w Związku.

 Prezesi OZ i dyrektorzy biur okręgów dzielili się swoimi doświadczeniami i wiedzą w każdym omawianym temacie. Jutro kolejny aktywny dzień narady, wypełniony równie ważnymi tematami.

Źródło: Krajowa Rada PZD