Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art.15zzda)

Informujemy, że Rodzinne Ogrody Działkowe mogą ubiegać się o pożyczkę dla organizacji pozarządowej ze środków Funduszu Pracy. Usługa realizowana jest wyłącznie przez Powiatowe Urzędy Pracy.

O jaką kwotę można wnioskować? Od czego to zależy?

Zgodnie z potrzebami organizacji pozarządowej, maksymalnie o 5 tys. zł., przy czym wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym. Przychód w poprzednim roku bilansowym organizacji pozarządowej nie może przekroczyć 100.000 zł.

            Wniosek o pożyczkę organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Ważne! Przed wypełnieniem i złożeniem wniosku należy zapoznać się z “Zasadami ubiegania się o środki Funduszu Pracy na uzyskanie pożyczki dla organizacji pozarządowej”https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org

Wnioski można składać:

 1. Drogą elektroniczną – w tym celu:
  • wejdź na portal: praca.gov.pl
  • wybierz opcję TARCZA ANTYKRYZYSOWA „Niskooprocentowana pożyczka ze środków Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych “,
  • wybierz z listy jako adresata “Powiatowy Urząd Pracy w ……………..”,
  • dalej postępuj zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na stronie
 2. W formie papierowej – w tym celu:
  • wejdź na portal: praca.gov.pl 
  • wybierz opcję TARCZA ANTYKRYZYSOWA „Niskooprocentowana pożyczka ze środków Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych “,
  • wydrukuj i wypełnij wniosek, 2 egzemplarze umowy i czytelnie podpisz obydwa egzemplarze umowy wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych

Do wniosku należy obowiązkowo załączyć (niezależnie od formy składania wniosku) pełnomocnictwo lub inny tożsamy dokument w przypadku, gdy dokumenty podpisuje osoba inna niż wskazana do reprezentacji w dokumentach rejestrowych.

Wniosek i załączniki wyślij pocztą lub złóż komplet dokumentów w zamkniętej kopercie wykorzystując skrzynkę do korespondencji umieszczoną w budynku Urzędu Pracy.