Uchwała KR PZD ws. oceny realizacji przez PZD art. 76 ustawy o ROD i dalszych działań związanych z regulacją stanu prawnego gruntów ROD – 22.02.2016

UCHWAŁA NR 5/V/2016

KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

z dnia 19 lutego 2016 r. 

w sprawie oceny realizacji przez PZD art. 76 ustawy o ROD i dalszych działań związanych z regulacją stanu prawnego gruntów ROD

Krajowa Rada PZD działając na podstawie § 130 pkt. 1 statutu PZD stwierdza, co następuje:

§ 1

1. Po zapoznaniu się z realizacją przez Polski Związek Działkowców art. 76 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych według stanu na dzień 18 stycznia 2016 r. stwierdza, iż:

a) okręgowe zarządy PZD złożyły wnioski w stosunku do 1 631 ROD o powierzchni 9857,6646 haczyli do wszystkich ROD i powierzchni podlegającej regulacji na podstawie art. 76 ustawy o ROD;

b) w stosunku do 454 ROD o powierzchni 2404,8790 ha udało się uzyskać pozytywne decyzje potwierdzające tytuł prawny PZD do gruntów ROD w postaci użytkowania. Stanowi to 24,4 % ogółu powierzchni ROD podlegającej regulacji;

c) w stosunku do 129 ROD o powierzchni 620,7352 ha uzyskano wpis prawa użytkowania PZD w księgach wieczystych. Stanowi to 6,30 % powierzchni podlegającej regulacji;

d) w stosunku do 4 ROD o powierzchni 12,3320 ha wydano decyzje o likwidacji ROD. W stosunku do połowy z nich Okręgowe Zarządy PZD złożyły odwołania;

e) w trakcie postępowań administracyjnych toczących się na podstawie art. 76 ustawy o ROD wydawano również decyzje odmawiające ustanowienia na rzecz PZD prawa użytkowania,spowodowane przede wszystkim brakiem zagospodarowania tej części ROD przez działkowców. W stosunku do części z nich Okręgowe Zarządy PZD złożyły odwołania.

2. Stan realizacji przez Polski Związek Działkowców art. 76 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych według stanu na dzień 18 stycznia 2016 r. został przedstawiony w tabeli, stanowiącej załącznik do uchwały. 

§ 2

Zobowiązać Okręgowe Zarządy PZD do kontynuowania działań związanych z regulacją stanu prawnego gruntów ROD na podstawie ustawy o ROD poprzez podejmowanie następujących działań:

1. Uczestniczenie w postępowaniach administracyjnych toczących się na podstawie art. 76 ustawy o ROD celem uzyskania stosownych decyzjei administracyjnych,

2. Podejmowanie działań zmierzających do uzyskania decyzji stwierdzających nabycie przez PZD prawa użytkowania na podstawie art. 75 ust. 6 i 7 ustawy o ROD. W szczególności dotyczących:

a) ROD zajmujących grunty, będące własnością jednostek samorządu terytorialnego/Skarbu Państwa, niespełniających przestanek z art. 76 ustawy o ROD. W takich przypadkach Okręgowe Zarządy PZD winny jedynie wykazać, że nie została wydana decyzja o likwidacji ROD lub jego części na podstawie art. 75 ust. 1-5 ustawy o ROD (w terminie do dnia 18 stycznia 2016 r.);

b) ROD zajmujących grunty, będące własnością jednostek samorządu terytorialnego/ Skarbu Państwa, co do których Okręgowe Zarządy PZD nie złożyły wniosków o regulację stanu prawnego na podstawie art. 76, z różnych względów;

c) ROD, objętych wnioskami złożonymi na podstawie art. 76 ustawy o ROD o regulację stanu prawnego, które z różnych przyczyn nie mogą zostać pozytywnie rozpatrzone.

3. Prowadzenie rozmów i uczestniczenie w spotkaniach z organami jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawicielami Skarbu Państwa, celem przyśpieszenia postępowań administracyjnych, zmierzających do wydania decyzji potwierdzających tytuł prawny PZD do gruntów ROD,

4. Reagowanie na sytuacje, gdzie sprawy administracyjne związane z wydaniem decyzji o stwierdzeniu nabycia prawa użytkowania PZD na podstawie ustawy o ROD są przewlekane, bądź postępowania administracyjne nie zostały w ogóle wszczęte. Reagowanie przez Okręgowe Zarządy PZD w takich sprawach powinno odbywać się za pomocą dostępnych instrumentów prawnych (zażaleń i skarg na przewlekłość lub bezczynność organów państwowych i samorządowych),

5. Ujawnianie użytkowania uzyskanego na podstawie ostatecznych decyzji o stwierdzeniu nabycia prawa użytkowania PZD na podstawie ustawy o ROD w księgach wieczystych właściwych ze względu na miejsce położenia ROD, o ile wcześniej z takim wnioskiem nie wystąpi właściciel gruntu,

6. Systematyczne składanie sprawozdań z regulacji stanu prawnego gruntów ROD na podstawie ustawy o ROD, w szczególności w zakresie uzyskanych decyzji i wpisu prawa użytkowania PZD w księgach wieczystych. Sprawozdania należy składać cyklicznie, na koniec każdego kwartału,

7. Ujawnianie w Rejestrze ROD decyzji o stwierdzeniu nabycia prawa użytkowania PZD na podstawie ustawy o ROD poprzez wprowadzenie danych do programu komputerowego i przesyłanie stosownych dokumentów.

8. Korygowanie w Rejestrze ROD powierzchni ROD, w stosunku do której zostały wydane zasadne decyzje o odmowie stwierdzenia nabycia użytkowania na podstawie art. 76 ustawy. W szczególności, chodzi tu o nieruchomości ujawnione w Rejestrze ROD, które są zbędne dla ROD m.in. z uwagi na brak zagospodarowania przez PZD i działkowców. W tym celu, Okręgowe Zarządy PZD winny przesłać do Prezydium KR PZD wniosek wraz ze stosownymi dokumentami (uchwałą Prezydium OZ PZD w tej sprawie oraz ostateczną decyzję o odmowie stwierdzenia nabycia użytkowania na podstawie art. 76 ustawy). Będzie to również dotyczyć decyzji o odmowie stwierdzenia nabycia użytkowania na podstawie art. 75 ust. 5-6 ustawy o ROD.

9. Kierowanie do Prezydium Krajowej Rady PZD wniosków o podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Rejestrze ROD w przypadku ostatecznych decyzji o likwidacji ROD lub jego części, które zostały wydane na podstawie art. 75 ust. 1-5 ustawy o ROD. Do wniosku powinien być załączony komplet dokumentów.

§ 3

Złożyć podziękowania wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w regulację stanów prawnych gruntów ROD na podstawie art. 76 ustawy o ROD, dzięki którym PZD złożył wnioski w stosunku do wszystkich ROD podlegających regulacji. Bez wytężonej pracy wielu ludzi w całej Polsce ten wynik nie byłby możliwy do osiągnięcia.

                                     WICEPREZES                                                                   PREZES

/-/Tadeusz JARZĘBAK                                      /-/Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 19 lutego 2016 r.

 

Załącznik do uchwały nr 5/V/2016 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 19.02.16 r. w sprawie oceny realizacji przez PZD art. 76 ustawy o ROD i dalszych działań związanych z regulacją stanu prawnego gruntów ROD

Źródło: Polski Związek Działkowców – Bieżące wydarzenia