VII posiedzenie Krajowej Rady PZD – 20.05.2016

W dniu 18 maja 2016 r. w Warszawie odbyło się VII posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Eugeniusz Kondracki Prezes PZD. W posiedzeniu udział wzięli ponadto Maria Fojt Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD oraz radcy prawni z Okręgu Małopolskiego, Mazowieckiego i Śląskiego.

Wyrażając duże zaniepokojenie Prezes PZD przedstawił aktualną sytuację związaną z kolejnymi działaniami podejmowanymi przez Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącymi altan. Chodzi tu o wystąpienie RPO do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego dotyczącego możliwości stosowania przez organy budowlane rozszerzonego nadzoru w stosunku do obiektów budowlanych, nie wymagających zgłoszenia, ani pozwolenia na budowę. Sprawa dotyczy więc również altan działkowych. Radca Prawny KR PZD Tomasz Terlecki wyjaśnił wnioski RPO zawarte w wystąpieniu do NSA oraz negatywne skutki jakie mogłyby dotknąć ogrody, działkowców i Związek w przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia tej kwestii przez NSA.

Temat wywołał aktywną reakcję uczestników posiedzenia, którzy w ożywionej dyskusji przedstawili swoje refleksje w tym temacie. Krajowa Rada uwzględniając ich zdanie oraz opinie prawne obecnych na posiedzeniu radców prawnych okręgów ustosunkowała się do sprawy podejmując Stanowisko w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich do Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącego stosowania nadzoru budowlanego wobec obiektów niewymagających zgłoszenia, ani pozwolenia na budowę. Pod stanowiskiem podpisy złożyli wszyscy obecni członkowie KR PZD zobowiązując jednocześnie Prezesa PZD do przekazania go na ręce Rzecznika Praw Obywatelskich.

Podczas posiedzenia zostały przedstawione wyniki realizacji planów inwestycji i remontów w ROD w 2015 roku. Stwierdzono, że ilość podejmowanych inwestycji i remontów w dalszym ciągu jest niewystarczająca. Sygnałem alarmującym jest także fakt zmniejszenia zarówno liczby ROD, w których zrealizowano zadania, jak i ilość tych zadań w stosunku do lat poprzednich. Dlatego też Krajowa Rada PZD podjęła uchwałę, w której zobowiązała okręgowe zarządy do ustalenia kierunków działań mających na celu zwiększenie inwestycji i remontów w ROD. Istotną rolą okręgowych zarządów jest inicjowanie podejmowania zadań inwestycyjno – remontowych w ROD i ukierunkowania działalności inwestycyjnej na działkowców i ROD, aby poprawić standard infrastruktury w ROD.

Zgodnie z posiadanymi kompetencjami, Krajowa Rada  dokonała interpretacji statutu PZD w sprawie postanowień § 14 ust. 1 pkt 5 w związku z ust. 2. W podjętej uchwale uznała, że prawa członka do występowania z wnioskami i postulatami do organów PZD mogą być wykonywane wyłącznie osobiście.

Ponadto podjęto uchwały w sprawie zarejestrowania regulaminów Okręgowych Zarządów PZD: w Bydgoszczy, w Kaliszu, w Legnicy, Opolskiego, Świętokrzyskiego, Warmińsko-Mazurskiego i we Wrocławiu.

Prezes PZD poinformował o przyjęciu do realizacji przez Prezydium KR PZD projektu pod nazwą „Powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku”, którego celem jest ocena prawidłowego zagospodarowania i wykorzystania ROD i działek w całym kraju. Pani Wioletta Zaleska z Wydziału Prezydialnego KR PZD przedstawiła założenia uchwały, na podstawie której do 31 maja br. wszystkie prezydia OZ mają obowiązek przyjąć w formie uchwały własny projekt przeglądu zagospodarowania ROD i działek na swoim terenie, a sam przegląd działek powinien rozpocząć się od 1 czerwca i zakończyć najpóźniej 31 sierpnia 2016 r.

Jednym z podstawowych zadań Związku w obecnej kadencji jest pozyskiwanie funduszy europejskich i krajowych. Prezes PZD przedstawił założenia dwóch uchwał Prezydium KR PZD podjętych na posiedzeniu w dniu 11 maja br. które mają być pomocne w zainicjowaniu działań polegających na zdobywaniu środków finansowych z funduszy europejskich i krajowych. Mowa tu o uchwale w sprawie zatrudnienia w biurach okręgów inspektorów ds. pozyskiwania środków unijnych i krajowych oraz uchwale w sprawie zrealizowania przez okręgi zadania inwestycyjnego ze środków unijnych lub krajowych w wytypowanych ROD.

Główna Księgowa KR PZD przybliżyła aktualny stan prac nad zakupem komputerowego programu finansowo-księgowego. Prace nadal trwają ze względu na to, że musi być wybrany program spełniający niezbędne kryteria,  bowiem ma być stosowany w tysiącach ROD.

Poruszane tematy wywołały wyjątkowe zainteresowanie wśród obecnych na posiedzeniu, czego dowodem była żywa dyskusja, w której uczestniczyło ponad 40 osób. Wszystkie wystąpienia były bardzo ciekawe, merytoryczne i potwierdzające zaangażowanie członków KR PZD w życie ogrodów i Związku.

Zofia Rut-Skórzyńska Wydz. Prezydialny KR PZD

Źródło: Krajowa Rada PZD