Co zrobić w przypadku gdy ktoś podrzuca śmieci przy bramie wjazdowej do ROD ?

W przypadku złapania osoby podrzucającej śmieci w miejscu do tego nieprzeznaczonym, np. przy bramie wjazdowej do ROD, w pierwszej kolejności zastosowanie ma art. 145 Kodeksu wykroczeń, zgodnie z którym osoba  zanieczyszczająca lub zaśmiecająca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.  W takim przypadku należy wezwać na miejsce policje lub straż miejską, ponieważ te służby mają prawo nałożyć na sprawce wykroczenia mandat karny.  W coraz większej ilości ogrodów zmagających się z problemem podrzucania śmieci, zarządy ROD montują kamery monitoringu lub instalują fotopułapki, które w pewnym stopniu pomagają walczyć z problemem podrzucania śmieci. Zapis monitoringu może być dowodem w sprawie o ukaranie. Niemniej jednak nawet najlepszy system monitoring nie jest w stanie wyeliminować problemu podrzucania śmieci, jeżeli sami działkowcy nie będą reagować będąc świadkami takiego zdarzenia.

Dodatkowo uporczywe podrzucanie śmieci przez działkowca może zgodnie z § 36 ust. 3 pkt 1 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, stanowić podstawę do wypowiedzenia mu przez Stowarzyszenie ogrodowe PZD, praw dzierżawy działkowej po bezskutecznym wezwaniu go przez zarząd ROD do zaniechania tego procederu.

Tomasz Ośródka – OZ PZD w Opolu.