Czy można wypowiedzieć umowę dzierżawy działkowej osobie, które płaci za działkę, ale nie uprawia działki i składuje na niej złom?

Obowiązkiem działkowca użytkującego działkę w rodzinnym ogrodzie działkowym jest nie tylko uczestniczenie w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD w części przypadającej na jego działkę poprzez uiszczenie opłat ogrodowych, co wynika z art. 33 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych Dz. U. 2014 poz. 40 z późń. zm.)  –  zwanej dalej Ustawą, ale również, co wynika z art. 32 Ustawy utrzymywanie działki w należytym stanie i przestrzeganie porządku ogrodowego w sposób określony w regulaminie.

Natomiast Regulamin ROD w § 36 ust. 1 pkt 2, § 59 oraz § 68 pkt 3 stanowi wyraźnie, że działkowiec zobowiązany jest korzystać z działki w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, z zachowaniem porządku oraz nie może gromadzić na działce przedmiotów niezwiązanych z  uprawą obniżających jej estetyczny wygląd. Jednocześnie § 36 ust. 2 pkt 1 Ustawy stanowi jednoznacznie, że stowarzyszenie ogrodowe może wypowiedzieć umowę dzierżawy działkowej działkowcowi. który pomimo pisemnego upomnienia nadal korzysta z działki  w sposób sprzeczny z przepisami ustawy lub regulaminem.

Zatem reasumując można wypowiedzieć umowę dzierżawy działkowej osobie, która uiszcza opłaty ogrodowe, ale nie uprawia działki i używa jej do gromadzenia złomu.    

Tomasz Ośródka – Okręg Opolski PZD