X Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Opolu

W minioną sobotę, 15 czerwca 2019 roku, obradowali delegaci przybyli do Opola na swój X Zjazd. Obrady zaszczycili Barbara Karolczuk – skarbnik PZD oraz Ryszard Wilczyński – poseł na Sejm RP. Było to gorące, w sensie dosłownym ale i metaforycznym posiedzenie, jako że temperatura na zewnątrz wynosiła ponad 30 stopni. Ten metaforyczny sens temperatury obrad wynikał nie tylko z gorącej tematyki sprawozdania i programu (czytaj), ale i dyskusji, w której trosce o dobro Związku towarzyszyła krytyka najuciążliwszych uchybień.

Na Zjeździe podziękowano za czteroletnią pracę dotychczasowym władzom Okręgu – Zarządowi, Radzie i Komisji Rewizyjnej, wręczając dyplomy, statuetki i odznaczenia zasłużonym, Zjazd udzielił absolutorium ustępującej Radzie, przyjął sprawozdania Okręgowego Zarządu i Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Zjazd wybrał nowe władze, do Okręgowego Zarządu wybrano dziewięciu członków, a prezesem został Bartłomiej Kozera, wiceprezesami Jerzy Zakrzewski i Teresa Strzelec. Do Okręgowej Rady 21 członków, a OKR 9 członków z Romanem Żurkowskim jako przewodniczącym.

Tomasz Ośródka

PZD – Okręg Opolski w Opolu