Miliarder dąży do wyrzucenia działkowców

W ostatnim czasie, w mediach pojawiły się informacje o działaniach spółki Boryszew S.A., należącej do miliardera Romana Karkosika, zmierzających do stwierdzenia z mocy prawa użytkowania nieruchomości, na których zlokalizowana jest część Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Elana” w Toruniu, położona przy ul. Bukowej 20-22, przy ul. Klonowej 1-7 i 9 oraz przy ul. Wierzbowej 12 Teren ten obejmuje 151 działek ogrodniczych. Historia powstania ogrodu działkowego sięga lat 70-tych ubiegłego wieku, kiedy to w 1976 r. Zakłady Włókien Chemicznych „Chemitex – Elana” w Toruniu wykupiły na rzecz Skarbu Państwa m.in. w/w grunty pod III etap rozbudowy zakładu, a właściwie pod zorganizowanie strefy ochronnej. Na wykupionym obszarze zorganizowano w latach 1979-1980 ogród działkowy „Elana”, który na mocy art. 32 ustawy z dnia 6.05.1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych stał się pracowniczym ogrodem działkowym. W 1994 roku Elana S.A. przekazała protokołem zdawczo – odbiorczym na rzecz Polskiego Związku Działkowców nieruchomości gruntowe – łącznie 33 działki gruntu PZD – między innymi trzy działki, których dotyczy obecne roszczenie spółki Boryszew S.A. Dwa lata później – ówczesny wiceprezes przekształconej w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa – Elany S.A. złożył wniosek do Urzędu Rejonowego w Toruniu o uznanie za bezprzedmiotowe prawa zarządu szeregu działek położonych w Toruniu, przy ul. Klonowej, Bukowej, Skłodowskiej – Curie m.in. obecnie spornych działek. Wniosek motywował tym, że działki gruntowe są zagospodarowane przez Pracownicze Ogrody Działkowe i nieruchomościami włada Polski Związek Działkowców, a ogród został wpisany do Rejestru Krajowej Rady PZD. Jednocześnie wskazał, że Elana od 1979 r. nie włada gruntem. W odpowiedzi na wniosek, Urząd Rejonowy w Toruniu wydał decyzję, w której uwzględnił żądanie Elany w zakresie wszystkich działek – uznał prawo zarządu za bezprzedmiotowe, z wyjątkiem działek oznaczonych numerami 180/1, 180/2, 99 – które są obecnie sporne, ponieważ toczyło się wcześniejsze postępowanie o zwrot tych nieruchomości byłemu właścicielowi. Po jego śmierci postępowanie o zwrot wywłaszczonych nieruchomości umorzono.

W marcu 2015 r. Okręgowy Zarząd Toruńsko – Włocławski PZD złożył do Prezydenta Miasta Torunia wniosek w trybie art. 76 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o stwierdzenie nabycia prawa użytkowania nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, stanowiącej przedmiotowe grunty, natomiast w listopadzie tego samego roku Spółka Boryszew S.A złożyła do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego wniosek o stwierdzenie nabycia z mocy prawa z dniem 5 grudnia 1990 r. przez Przedsiębiorstwo Państwowe Elana z siedzibą w Toruniu, prawa użytkowania wieczystego gruntów, w trybie art. 200 ustawy z 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Decyzja złożona przez OZ PZD do Prezydenta Miasta Torunia została więc zawieszona z uwagi na wszczęte przed Wojewodą postępowanie z wniosku Boryszew S.A.

Jak wynika z przedstawionych faktów – to Elana zawnioskowała o stwierdzenie za bezprzedmiotowe prawa zarządu nad gruntami, gdzie utworzony został ogród działkowy „Elana” i protokolarnie przekazała te grunty do Polskiego Związku Działkowców. Dzisiejsze żądania spółki Boryszew S.A. należy uznać za krzywdzące dla ponad 150 rodzin użytkujących działki na gruntach stanowiących od ponad 40 lat ogród działkowy „Elana”. Mimo starań PZD o wydanie decyzji na użytkowanie gruntu na mocy art.76 ustawy o rod działania Wojewody są skierowane na uwłaszczenie Spółki Boryszew, a nie na ochronę praw działkowców zgodnie z obowiązującą ustawą o rod, mimo, że Spółka nie sprawowała zarządu na spornych nieruchomościach.

Okręgowy Zarząd PZD dąży do ustanowienia prawa do gruntu na rzecz stowarzyszenia ogrodowego, które faktycznie zarządza ogrodem od 1981 roku. Niedopuszczalne naszym zdaniem jest wydawanie decyzji korzystnych dla prywatnych przedsiębiorców tylko i wyłącznie z politycznych pobudek, nie licząc się z krzywdą 150 rodzin, pomijanych w urzędniczych rozgrywkach!

Źródło: Krajowa Rada PZD