Prace nad „Programem rozwoju ROD”

Uchwałą Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców z dnia 9 grudnia 2017 r. zobowiązano Krajową Radę PZD do opracowania kompleksowego „Programu rozwoju ROD”. Aby zrealizować powyższe zadanie, Prezydium KR PZD na swym posiedzeniu, które odbyło się w dniu 28 grudnia 2017 r., przyjęło założenia do „Programu rozwoju ROD”.

Zawierają one tematy, które znajdą się w powyższym programie. W założeniach tych Prezydium KR PZD uznało za konieczne wykorzystanie wiedzy, którą już uzyskaliśmy dzięki przeprowadzonym badaniom w zakresie rozwoju ROD, jak i rozważało opracowanie kolejnych badań, które wyeksponują zasadność i konieczność rozwoju ROD.

W założeniach wskazano także podstawowy cel Programu, jakim jest tworzenie nowych oraz powiększanie i modernizacja obecnie istniejących ROD, w zależności od potrzeb i możliwości, z uwzględnieniem zapotrzebowania mieszkańców poszczególnych miejscowości. Będzie on programem o charakterze ciągłym, który stanie się stałym elementem działalności PZD.

Podkreślona została również konieczność uzyskania poparcia władz publicznych na każdym szczeblu, a więc zarówno lokalnym, jak i wojewódzkim, czy krajowym, gdyż bez ich pomocy realizacja Programu nie będzie możliwa.

W założeniach nie pominięto także kwestii finansowania rozwoju ROD, gdyż jak wiadomo, bez znacznych środków finansowych żaden ogród nie powstanie. Tu nie wystarczą tylko środki Związku. Konieczne będzie duże zaangażowanie finansowe przyszłych działkowców, jak i władz państwowych i samorządowych.

Program będzie również odnosił się do kwestii promocji Programu, a więc jak i gdzie go promować, aby przyniosło to wymierne efekty.

Przy tworzeniu Programu z pewnością Krajowa Rada PZD będzie korzystała z pomocy okręgów, a także kolegiów prezesów ROD, którzy są najlepszymi przedstawicielami wspólnych interesów ogrodów działkowych i działkowców.

Praca nad Programem z pewnością nie będzie łatwa ani szybka, jednakże przy zaangażowaniu wszystkich struktur Związku oraz współpracy z władzami publicznymi, stanie się możliwa.

Źródło: Krajowa Rada PZD