Procedura pozbawienia członkostwa w PZD

Procedura pozbawiania członkostwa w Polskim Związku Działkowców zawarta jest w Statucie PZD. Zgodnie z § 27 pozbawienie członkostwa może nastąpić w razie rażącego naruszenia przepisów ustawy, postanowień statutu, regulaminu ROD, zasad współżycia społecznego oraz działania na szkodę PZD. Oznacza to, że właściwy organ PZD – najczęściej zarząd ROD, sięgając po ten instrument prawny musi mieć twarde, solidne podstawy do jego wykorzystania. Takim argumentem może być np. przyłapanie działkowca na niszczeniu infrastruktury ROD. Zdarzenie to ten dla celów dowodowych powinno być dobrze udokumentowane np. poprzez oświadczenia świadków zdarzenia, dokumentację fotograficzną, nagranie monitoringu, itd.

Bardzo ważnym aspektem formalno – prawnym przy podejmowaniu decyzji o pozbawieniu członkostwa w PZD jest właściwe powiadomienie zainteresowanej  osoby o terminie i miejscu posiedzenia zarządu ROD, na którym będzie podejmowana uchwała w sprawie. Zgodnie z § 29 ust. 1 Statutu PZD właściwy organ obowiązany jest przesłać do zainteresowanego członka PZD zawiadomienie o terminie posiedzenia, na którym jego sprawa ma być rozpatrywana oraz umożliwić mu złożenie wyjaśnień. Zawiadomienie przesyła się listem poleconym, na co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia. Uchwała w sprawie może być podjęta niezależnie od tego, czy osoba zainteresowana stawiła się na posiedzenie oraz czy udzieliła wyjaśnień w sprawie. Po podjęciu uchwały w sprawie, osoba która pozbawiona została członkostwa w PZD musi otrzymać uchwałę wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o możliwości złożenia od niej odwołania w ternie 14 dni od jej otrzymania do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu, który wydał decyzje. Złożenie przez działkowca odwołania wstrzymuje wykonie uchwały do czasu podjęcia uchwały przez organ odwoławczy.

Odwołana osoba nie może korzystać z praw przysługujących członkowi PZD m.in. nie może uczestniczyć w Walnym Zebraniu ROD oraz wybierać i być wybieranym do organów statutowych Związku.     

Tomasz Ośródka – Okręg Opolski PZD.