Zbycie praw dzierżawy działkowej przez osobę unieruchomioną z powodu choroby.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych działkowiec w drodze umowy może przenieść prawa i obowiązki wynikające z prawa do działki na rzecz pełnoletniej osoby fizycznej (przeniesienie praw do działki). Umowę zawiera się w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Powyższy przepis prawa stanowi wyraźnie, że dla ważności umowy przeniesienia praw do działki niezbędny jest udział notariusza, którego zadaniem jest poświadczenie ważność podpisów składanych pod umową przez jej strony, co wymaga wizyty w kancelarii notarialnej.  Zdarzają się jednak przypadki w których dzierżawca działki chce zbyć swoje prawa na rzecz innej osoby, jednak jego stan zdrowotny uniemożliwia opuszczanie miejsca zamieszkania i udanie się do notariusza. Nie jest to jednak sytuacja bez wyjścia, co prawda zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. 1991 Nr 22 poz. 91 z późn. zm.) notariusz dokonuje czynności notarialnych w kancelarii, jednak w § 2 wyżej wymienionego przepisu ustawodawca wskazuje, że w szczególnych okolicznościach notariusz może dokonywać czynności notarialnych, także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności. Co prawda sama ustawa nie precyzuje czym są szczególne okoliczności, jednak zgodnie z orzecznictwem sądowym zły stan zdrowia klienta niepozwalający mu na stawienie się w kancelarii  w pełni uzasadnia wykonane czynności notarialnym poza kancelarią w miejscu pobytu działkowca.  Musimy jednak pamiętać, że za przyjazd do domu notariuszowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.  

Tomasz Ośródka – Okręg Opolski PZD w Opolu