WZORY DOKUMENTÓW DLA DZIAŁKOWCÓW I ZARZĄDÓW

DRUKI DLA DZIAŁKOWCA:

umowa przeniesienia praw do działki
wniosek działkowca do zarządu o zatwierdzenie umowy przeniesienia praw do działki
deklaracja członkowska
oświadczenie o wstąpieniu w prawa do działki po zmarłym małżonku
wniosek osoby bliskiej o ustanowienie prawa do działki po zmarłym działkowcu

DRUKI DLA ZARZĄDU ROD:

umowa dzierżawy działkowej
uchwała w sprawie zgody na podpisanie umowy dzierżawy działkowej

umowa zmiany praw do działki

uchwala w-sprawie-ustanowienia-prawa-do-dzialki
uchwała w sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia praw do działki
uchwala w-sprawie-przyjecia-w-poczet-czlonkow-pzd
uchwała w sprawie zawarcia umowy dzierżawy działkowej ze współmałżonkiem działkowca

oświadczenie o zatwierdzeniu przeniesienia prawa do działki 
oświadczenie o odmowie zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki 

protokół inwentaryzacji działki – urządzenia trwałe

protokół inwentaryzacji działki – rośliny

Uchwala  o wypowiedzeniu umowy-zawartej-z-zarzadem
Uchwala-o-wypowiedzeniu-umowy-zawartej-w-drodze-przeniesienia-praw
Uchwala-o-wypowiedzeniu-umowy-przeksztalconej-z-mocy-ustawy


wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej 
rozwiązanie umowy dzierżawy działkowej za porozumieniem stron

wezwanie do zapłaty

wezwanie do usunięcia nieprawidłowości na działce

wniosek o wydanie nieruchomości działki po wygaśnięciu prawa użytkowania działki

pozew dot nakazu sprzedaży obiektów i nasadzeń znajdujących się na działce

Zawiadomienie działkowca jako osoby, od której pozyskano jej dane osobowe (RODO)

Wniosek o przyznanie dotacji z Funduszu Rozwoju PZD 

Uchwała Prezydium OZ PZD z dnia 23.10.2015 r. w spr. zasad i kryteriów udzielenia i rozliczania dotacji dla rod z Okręgowego Funduszu Rozwoju ROD.

Wzór umowy na udostępnienie majątku PZD wraz z załącznikami

A. Falkowski – Procedury postępowania zarządu ROD  (część I)

A. Falkowski – Procedury postępowania zarządu ROD (część II)

Zbiór wzorów dokumentów