Prezydent Miasta Opola ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych

Ogłoszenie o naborze wniosków na 2020 rok – Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023

Prezydent Miasta Opola ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu Miasta Opola w ramach  „Programu rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023” na zadania zaplanowane do realizacji w roku 2020.

Uchwała Nr XI/191/19 Rady Miasta Opola z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Opola dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę infrastruktury ogrodowej – „Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023”.

Dotację można uzyskać na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, tj:

  • budynków i budowli,
  • ogrodzeń,
  • alei i dróg ogrodowych,
  • placów zabaw,
  • świetlic,
  • hydroforni,
  • sieci wodociągowych i energetycznych,
  • innych urządzeń znajdujących się na terenie rodzinnego ogrodu działkowego, przeznaczonych
    do wspólnego użytkowania przez osoby korzystające z działek oraz służących do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rodzinnego ogrodu działkowego, o ile nie wchodzą w skład przedsiębiorstwa,

której realizacja przewidziana jest do dnia 30 listopada 2020 r.

Od dnia ogłoszenia naboru do 31 stycznia 2020 r. stowarzyszenia ogrodowe zainteresowane uzyskaniem dotacji w 2020 roku mogą składać wnioski o udzielenie dotacji celowej w Biurze Obsługi Obywatela Urzędu Miasta Opola Rynek-Ratusz (parter) lub w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola, ul. Piastowska 17 pok. 604 w godzinach pracy Urzędu lub przesłać je na adres: Urząd Miasta Opola 45-015 Opole Rynek–Ratusz (decyduje data wpływu do Urzędu).
Wniosek o udzielenie dotacji musi być złożony przed rozpoczęciem inwestycji, na obowiązującym druku, stanowiącym załącznik nr 1 do ww. uchwały.
Rozpoczęcie realizacji zadania może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy dotacji z Miastem Opole, na podstawie złożonego wniosku, spełniającego wszelkie wymogi określone w ww. uchwale Rady Miasta Opola.
W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola – tel. 77 44 38 725 oraz 77 44 38 724