Studnia w ROD

Planuje wykopanie studni na działce, czy musze uzyskać na to pozwolenie ? Jakie parametry powinna spełniać studnia na działce ?

Generalnie, w obecnie obowiązującym stanie prawnym wykopanie tradycyjnej studni, z której woda będzie używana na potrzeby prowadzonych upraw ogrodniczych nie wymaga uzyskania pozwolenia, o ile studnia ta nie będzie głębsza niż 30 m, a pobór wód powierzchniowych lub wód podziemnych w ilości średniorocznie nie będzie przekraczał 5 m3 na dobę – art 33 ustawy Prawo wodne. Dopiero budowa studni głębszej lub pobór  wody w większym zakresie niż przyjął ustawodawca wiąże się z koniecznością uzyskania stosownego pozwolenia.   

Odnosząc się do drugiego pytania stwierdzić należy, że jedyne normy dotyczące położenia studni w terenie odnaleźć możemy w art. 31 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie który określa, że odległość studni, powinna wynosić – licząc od osi studni – co najmniej do:

  • granicy działki – 5 m;
  • osi rowu przydrożnego – 7,5 m;
  • budynków inwentarskich i związanych z nimi szczelnych silosów, zbiorników do gromadzenia nieczystości, kompostu oraz podobnych szczelnych urządzeń – 15 m;
  • najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód – 30 m;
  • nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków oraz do granicy pola filtracyjnego – 70 m.

z tym, że przepis ten odnosi się do studni dostarczających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, a nie tradycyjnych studni kopanych na działkach z przeznaczeniem do podlewania roślin.

Niemniej jednak mimo, że obecnie przepisy nie wyznaczają konkretnych odległości usytuowania studni na działce w ROD to pamiętajmy, że zgodnie z § 59 Regulaminu ROD wszelkie podejmowanie przez nas przedsięwzięcia na działce musza być prowadzone i wykonywane tak, aby nie zakłócać możliwości swobodnego użytkowania działek zarówno sąsiadom jak i innym użytkownikom ogrodów działkowych.

Pamiętajmy również o tym, że studnia na działce musi być tak zabezpieczona i oznaczona, aby nie wpadł do niej żaden człowiek, ani żadne zwierzę. Skutki takiego zdarzenia, co jest oczywiste, mogą być opłakane w skutkach i obciążać działkowca na terenie działki, którego znajdowała się feralna studnia.  

Tomasz Ośródka – Okręg Opolski PZD.