XII Posiedzenie Krajowej Rady PZD – 03.03.2017

W dniu 28 lutego 2017 r. odbyło się XII posiedzenie Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców. Odbyło się ono pod przewodnictwem Prezesa PZD – Pana Eugeniusza Kondrackiego, a uczestniczyli w nim członkowie Krajowej Rady, przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej – Pani Maria Fojt, zaproszeni członkowie okręgów, kierownicy wydziałów i pracownicy jednostki krajowej PZD oraz prawnicy z Biura Prawnego. Ponieważ było to pierwsze posiedzenie Krajowej Rady w 2017 r. znaczna jego część była poświęcona podsumowaniu działalności Polskiego Związku Działkowców w roku ubiegłym oraz omówieniu i zatwierdzeniu planu działania na rok bieżący. 

Merytoryczna część posiedzenia Krajowej Rady PZD rozpoczęła się od przedstawienia aktualnej sytuacji Związku. Prezes Eugeniusz Kondracki omówił wydarzenia, które są powodem do dumy dla całej społeczności związkowej – podkreślając przy tym wieloletnią tradycję PZD i znaczenie działań podejmowanych na rzecz ruchu ogrodnictwa działkowego. Poinformował m.in. o pełnej realizacji planów PZD na rok 2016, inicjowaniu działań wydawniczych, opracowaniu i przyjęciu Otwartego Programu Społecznego Rozwoju ROD, obchodach 35-lecia PZD. Prezes Eugeniusz Kondracki nie uciekał jednak w swym przemówieniu od problemów, z którymi PZD – będąca największą organizacją pozarządową w Polsce – zmaga się niemal każdego dnia.

W kontekście zatem nieustających ataków medialnych i politycznych – i tym samym prób skłócania społeczności związkowej – apelował o sprawniejsze działanie wszystkich struktur Związku na rzecz działkowców. Przemówienie Prezesa Eugeniusza Kondrackiego było przyczynkiem do dyskusji w końcowej części posiedzenia Krajowej Rady, w której to przedstawiciele organów PZD i zaproszeni goście mogli na tak szerokim forum omówić bieżącą sytuację Związku oraz zgłaszać i poddawać pod dalsze dyskusje nurtujące ich tematy
i zagadnienia.

Podsumowanie 2016 r. i plany na 2017 r.

Na posiedzeniu w sposób szczegółowy przedstawiono sprawozdanie z działalności Prezydium KR PZD w 2016 roku, w tym sprawozdanie finansowe jednostki krajowej wraz z oceną i wnioskami Krajowej Komisji Rewizyjnej, a także plan pracy Krajowej Rady i Prezydium KR PZD w bieżącym roku oraz powiązany z nim preliminarz finansowy. Sprawozdanie finansowe jednostki krajowej za rok 2016 przedstawiła skarbnik Związku – Pani Barbara Korolczuk. Zebrani zostali poinformowani, że poniesione przez PZD w 2016 r. koszty, to przede wszystkim koszty statutowe, koszty związane z szeroko pojętą działalnością wydawniczą, a także środki przeznaczone na wsparcie dla ogrodów – w tym na inwestycje, remonty i modernizacje infrastruktury. Omawiając stan finansów PZD, skarbnik podkreśliła, że dzięki dużej dyscyplinie, rzetelności i oszczędności oraz przyjmowaniu właściwych zasad planowania wydatków – budżet nie został przekroczony, pomimo wielu niespodziewanych spraw generujących po stronie Związku nieplanowane wydatki.

Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej – Pani Maria Fojt poinformowała o przeprowadzonych pod jej nadzorem badaniach działalności jednostki krajowej PZD. W ich wyniku uznano, że wszystkie zadania wykonywane przez KR PZD były podejmowane zgodnie z przepisami związkowymi. Podkreśliła też, że Krajowa Rada PZD podjęła wiele ważnych dla Związku stanowisk oraz uchwał merytorycznych i systemowych. Przewodnicząca poinformowała, że Krajowa Komisja Rewizyjna wysoko oceniła podejmowanie i kontynuowanie przez PZD działań mających na celu regulowanie stanów prawnych gruntów, na których funkcjonują ogrody działkowe.

Na posiedzeniu przedstawiono również Preliminarz Finansowy na 2017 r., w którym wydatki i wpływy zaplanowano na takim samym poziomie jak w 2016 r. Krajowa Rada PZD zatwierdziła także Otwarty Plan Pracy Krajowej Rady
i Prezydium Krajowej Rady na 2017 rok. Przyjęte w nim zadania wynikają z sytuacji i potrzeb rozwojowych Związku i ogrodów działkowych. Ważnymi przedsięwzięciami w 2017 r. mają być: przygotowanie i organizacja jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce oraz wdrożenie informatycznego programu finansowo-księgowego dla ROD.

Problematyka roszczeń do gruntów w ROD

Na posiedzeniu przyjęto także uchwałę w sprawie oceny aktualnego stanu roszczeń do gruntów ROD i wyznaczeniu zadań dla struktur PZD. Przyjęcie jej było poprzedzone przedstawieniem szczegółowego sprawozdania przez Panią Monikę Pilzak z Biura Prawnego KR PZD. Referująca m.in. poinformowała, które okręgi są najbardziej narażone na procesy sądowe, a w konsekwencji – na generowanie kosztów i wydatków dla Związku, gdyby roszczenia osób trzecich okazały się zasadne. Przedstawione zostały także kierunki działań, jakie należy podejmować, by ograniczyć niekorzystną dla związku tendencję roszczeniową.

Informacja na temat walnych zebrań

Podczas posiedzenia przedstawiono także informację o stanie przygotowań do walnych zebrań sprawozdawczych w okręgach. Poziom przygotowań w większości okręgów został oceniony pozytywnie. Prezes Eugeniusz Kondracki zwracał uwagę na potrzebę szczególnego aktywowania działkowców w najbliższych tygodniach – tak, by zachęcić ich do udziału w zebraniach, na których decyduje się o najważniejszych dla ogrodu sprawach. Podkreślał też, że walne zebrania są doskonałą okazją dla okręgowych zarządów do docierania do szerokiej rzeszy działkowców, by móc wspólnie omawiać sytuację w Związku i rozwiewać ewentualne obawy działkowców.

źródło: Krajowa Rada PZD