PRAWO W PZD

Okręg Opolski PZD informuje, że członkowie Związku mają możliwość skorzystania z telefonicznej porady radcy prawnego, w sprawach dotyczących „prawa działkowego”. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny.

W każdy piątek w godzinach 10.00-15.00  pod numerem telefonu 22 101 34 54 prawnicy Krajowej Rady PZD udzielają działkowcom, osobom zainteresowanym nabyciem prawa do działki w ROD oraz członkom organów PZD porad prawnych w sprawach związanych z nabyciem, posiadaniem, zbyciem prawa do działki w ROD oraz członkostwem w PZD. Członkowie zarządów ROD oraz komisji rewizyjnych mogą także wyjaśniać z dyżurującym prawnikiem nurtujące ich wątpliwości dotyczące m.in. prowadzenia spraw ogrodu, posiedzeń organów ROD, wykonywania obowiązków ciążących na członkach organów ROD. W trakcie telefonicznych dyżurów prawnicy pomagają również w wyjaśnianiu i interpretacji przepisów prawa – w szczególności ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (dalej: ustawa o ROD) oraz przepisów związkowych, w tym przede wszystkim Statutu PZD oraz Regulaminu ROD.

Po każdym dyżurze prawnym w Krajowej Radzie zamieszczane będą wybrane pytania i zagadnienia poruszane w trakcie telefonicznych porad prawnych wraz z krótkimi wyjaśnieniami prawników.   

    • Wytyczne w sprawie opracowania preliminarzy finansowych rodzinnych ogrodów działkowych PZD na 2018 r.
    • Wytyczne w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych rodzinnych ogrodów działkowych za 2017 r.
  • Wytyczne w sprawie walnych zebrań i konferencji sprawozdawczych w rodzinnych ogrodach działkowych.

WSZYSTKIE UCHWAŁY KRAJOWEJ RADY PZD:

Członkostwo w PZD i składka

Sprawy gospodarki gruntami

Finanse

Fundusze PZD

Pozyskiwanie środków z UE i WFOŚIGW

Różne (m.in. sprawy organizacyjne, prawo w PZD)

Funkcjonowanie ROD

XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD