Czy działkowiec może zainstalować w ogrodzeniu Rodzinnego Ogrodu Działkowego bramę ułatwiającą mu dostęp do działki ?

Zgodnie z § 68 pkt 11 Regulaminu ROD działkowcom oraz innym osobą przebywającym na terenie ROD zabrania się naruszania, zmieniania infrastruktury ogrodowej, a w szczególności budowania bram i furtek w ogrodzeniu zewnętrznym. W świetle powyższego działkowiec, który zainstalował bramę w ogrodzeniu powinien dokonać jej demontażu i doprowadzić ogrodzenie do stanu pierwotnego.

Ewentualna budowa bramy lub furtki w ogrodzeniu zewnętrznym musi być ujęta w zmianie planu zagospodarowania ROD, przyjętego przez walne zebranie członków PZD w ROD oraz zatwierdzonego przez właściwe terytorialnie prezydium OZ.

Tomasz Ośródka – Okręg Opolski PZD 

fot.pixabay.com