We wrześniu br. podpisałem umowę przeniesienia praw do działki (…) zarząd  odmawia mi zatwierdzenia podpisanej umowy. Czy zarząd ROD miał prawo tak postąpić ?

W świetle art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. 2014 poz. 40 z późn. zm.) oraz § 78 ust. 2 i 3 oraz § 79 ust. 1 i § 80 ust. 1, 2  Statut PZD  zarząd rodzinnego ogrodu działkowego ma prawo odmówić zatwierdzenia umowy przeniesienia praw do działki, z tym że odmowa może nastąpić jedynie z ważnych powodów. Przepisy prawa nie precyzują dokładnie, co kryje się pod pojęciem „ważne powody”. Dlatego też zarząd ROD decydując się na podjęcie decyzji o odmowie zatwierdzenia umowy przeniesiona praw do działki musi szczegółowo rozważyć, czy w tej konkretnej sytuacji ma do czynienia z ważnymi powodami.

Wydaje się, że za ważny powód można uznać sytuację, w której np. kandydat na działkowca jest już użytkownikiem działki w innym rodzinnym ogrodzie działkowym, w przeszłości kandydat był już działkowcem i z jakiś powodów stowarzyszenie ogrodowe wypowiedziano mu umowę dzierżawy działkowej,  jego miejsce zamieszkania oddalone jest w znacznej odległości od ogrodu, co uniemożliwia regularne uprawianie działki, itp. Niezwykle istotne jest, aby decyzja o odmowie zatwierdzenia przeniesienia praw do działki wydana została w formie pisemnej uchwały zarządu ROD wraz z uzasadnieniem, które dostarcza się za zwrotnym potwierdzeniem odbioru obu stronom umowy. Jest to bardzo ważne, gdyż zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy, obydwie strony umowy przeniesienia praw mogą wytoczyć powództwo o ustalenie, że odmowa zatwierdzenia przeniesienia praw do działki jest bezpodstawna.

W przypadku orzeczenia sądu o bezpodstawności odmowy zastępuje ono oświadczenie stowarzyszenia ogrodowego i na tej podstawie mimo braku zgody zarządu ROD kandydat na działkowca staje się pełnoprawnym użytkownikiem działki w ROD.

Musimy pamiętać również o tym, że zarząd ROD ma jedynie 2 miesiące na wydanie uchwały o odmowie zatwierdzenia umowy przeniesienia praw (licząc od dnia otrzymania wniosku o zatwierdzenie umowy). Przekroczenie tego terminu powoduje, że odmowa jest
z mocy prawa nieważna.  Wydaje się zatem, że w opisanej sytuacji najlepszym wyjściem byłoby skierowanie sprawy do sądu, który oceni czy zarząd ROD miał podstawy do wydania odmowy.

Tomasz Ośródka – Okręg Opolski PZD   

fot.pixabay.com