Czy obywatel Ukrainy może nabyć działkę w ROD ?

Na wstępie należy podkreślić, że przepisy ustawy z dnia 13.12.2013 r., o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. 2014 poz. 40 z poźn. zm.) – zwana dalej Ustawą, nie uzależniają prawa do nabycia praw dzierżawy działkowej w ROD od posiadanego przez kandydata na działkowca obywatelstwa, czy też pochodzenia. Ważne jest jednak, aby kandydat na działkowca, obojętnie jakie posiada obywatelstwo spełnił kryteria zapisane
w Ustawie. Art. 27 ust. 2 i 3 Ustawy stanowi wyraźnie, że „umowa [dzierżawy działkowej] zawierana jest pomiędzy stowarzyszeniem ogrodowym, a pełnoletnią osobą fizyczną.  Przy ustanowieniu prawa do działki uwzględnia się w szczególności ustawowe funkcje ROD i działki, a także miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o działkę. Oznacza to, że głównymi kryteriami, jakimi powinno kierować się w tek kwestii jest to czy osoba ubiegająca się o działkę jest osobą pełnoletnią oraz czy mieszka w takiej odległości od działki, która umożliwia prawidłowe jej użytkowanie.

            W przypadku cudzoziemców problematyczna może być kwestia ustanowienia praw do działki (przypomnijmy, że te ustanawiane są na czas nieokreślony) dla osoby, która posiada zezwolenie na pobyt czasowy na terenie Polski. W takim przypadku zarząd ROD powinien rozpatrywać każdy przypadek indywidualnie. Samo posiadanie przez cudzoziemca zezwolenia na pobyt czasowy nie przesądza, że osoba ta wyjedzie z Polski. Cudzoziemiec zawsze może ubiegać się o przedłużenie zezwolenia. Często można spotkać się z przypadkiem, że cudzoziemiec ubiegający się o działkę w ROD wstąpił w związek małżeński z obywatele polskim, od wielu lat pracuje i mieszka na terytorium naszego kraju lub też jest właścicielem nieruchomości znajdującej się w okolicy ROD. W takich przepadkach można domniemywać, że Polska stanowi dla takiego kandydata na działkowca centrum interesów osobistych i wiąże on z naszym krajem swoja dalszą przyszłość. Zatem wydaje się, że w takim przypadku osoba taka powinna mieć możliwość nabycia praw do działki. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku cudzoziemca, co do którego zachodzi uzasadniona oba iż będzie on wykorzystywał działkę niezgodnie z jej przeznaczeniem lub przebywa na terytorium Polski nielegalnie lub bardzo krótko, w takim przypadku odmowa przyjęcia takiego kandydata na działkowca wydaję się być zasadna.         

Tomasz Ośródka – instruktor ds. organizacyjno – prawnych Okręg Opolski PZD w Opolu