Zwalczanie gatunków inwazyjnych

Dnia 23 lutego 2021 r. odbyła się video – konferencja dotycząca „Zwalczania gatunków inwazyjnych” na podstawie doświadczeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu. Organizatorem przedsięwzięcia była Regionalna Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu, a moderatorami pracownicy tej instytucji. Zaproszeni do udziału wśród gości z Polski i Czech zostali między innymi Okręgowi Instruktorzy SSI Okręgu Opolskiego PZD.

Link do materiałów z konferencji: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu – Zwalczanie gatunków inwazyjnych

W trakcie przebiegu konferencji omówiono zwalczanie gatunków inwazyjnych w opolskich obszarach Natura 2000 i rezerwatach przyrody. Przedstawiono gatunki, które podlegają zwalczaniu tj.: barszcz Sosnowskiego, niecierpek gruczołowaty oraz rośliny z rodzaju rdestowiec. Na przykładzie tych gatunków przekazano wiadomości dotyczące ich opisu (rozmieszczenie, cechy charakterystyczne, biologia, siedlisko, znaczenie inwazji i gatunki podobne). Ponadto przedstawiono metody ich zwalczania (mechaniczne, zwalczanie poprzez użytkowanie gruntów, chemiczne, eksperymentalne). Następnie omówiono działania, które prowadzone były w rezerwacie Góra Gipsowa i na obszarach Natura 2000: Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej, Przyłęk nad Białą Głuchołaską i Żywocickie Łęgi przedstawiając: (charakterystykę obszarów zwalczania, przyjęte metody, sposób postępowania z biomasą oraz omówiono stwierdzone problemy i zaobserwowane efekty). W trakcie konferencji omówiona została rola nadzoru przyrodniczego w zwalczaniu gatunków inwazyjnych, a następnie odbyła się dyskusja dotycząca zagadnień wynikających z jej przebiegu. Na zakończenie konferencji przedstawione zostały wnioski dotyczące efektów oraz dokonana została ocena podjętych działań, która pozwoliła na stwierdzenie, że prowadzone cyklicznie od kilku lat skuteczne działania pozwoliły na znaczące wyparcie zwalczanych gatunków inwazyjnych z obszarów chronionych. W przypadku barszczu Sosnowskiego ograniczono występowanie gatunku, dzięki czemu właściwie nie notowano kwitnących okazów. Zwalczanie niecierpka gruczołowatego przyniosło wymierne efekty w postaci całkowitej eliminacji wielu płatów tej groźnej dla naturalnych zbiorowisk rośliny. Wykorzystywane nowatorskie metody w walce z rdestowcem również przyczyniły się do zmniejszenia i rozbicia płatów tego wysoce inwazyjnego gatunku. W 2020 r. zauważono stopniową poprawę stanu populacji roślin charakterystycznych dla zbiorowisk chronionych w ww. obszarach oraz zdecydowany spadek liczebności gatunków inwazyjnych. Doświadczenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu w zwalczaniu barszczu Sosnowskiego, niecierpka gruczołowatego oraz rdestowców zebrano i opublikowano w broszurze „Zwalczanie gatunków inwazyjnych. Doświadczenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu”.

Barbara Hajduga
Instruktor Okręgowy SSI PZD
Okręg Opolski PZD