ARiMR podsumowuje pierwszy miesiąc konkursu grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”- 04.07.2022r.

Zakończyła się pierwsza tura konkursu grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, w ramach którego ROD-y mogą ubiegać się o dofinansowanie inwestycji na częściach wspólnych. W pierwszym miesiącu działkowcy złożyli 80 wniosków. Trwa kolejna, miesięczna runda przyjmowania dokumentów.

Przypominamy, że wnioski o wsparcie przyjmują oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w cyklach miesięcznych, aż do wyczerpania dostępnych środków, czyli puli 47 mln zł. Dokumenty można składać osobiście, nadać przesyłką pocztową lub poprzez platformę ePUAP.

O pomoc mogą starać się zarejestrowane w KRS stowarzyszenia powołane wyłącznie w celu zakładania i prowadzenia rodzinnych ogrodów działkowych. Takie stowarzyszenie może złożyć w ramach konkursu więcej niż jeden wniosek, który może obejmować więcej niż jeden rodzinny ogród działkowy. Z tym że pojedynczy ogród ma prawo ubiegać się o grant tylko raz. Dofinasowanie dla jednego ROD-u wynosi od 10 tys. zł do 100 tys. zł i musi dotyczyć inwestycji na częściach wspólnych.

Minimum 70 proc. otrzymanych środków należy wykorzystać na działania o charakterze prośrodowiskowym i proklimatycznym. Mogą to być np.: tworzenie i odnowienie zieleni (drzew, krzewów, klombów, żywopłotów, muraw oraz nasadzenia wieloletniej roślinności z gatunków odstraszających komary i kleszcze czy nasadzenia roślin miododajnych), tworzenie warunków sprzyjających ochronie i rozwojowi różnorodności biologicznej (tworzenie remiz dla ptaków i owadów, zakładanie pasiek, budowa karmników lub budek lęgowych dla ptaków, urządzenie oczka wodnego, tworzenie miejsc schronienia i odpoczynku dla zwierząt).

Natomiast maksymalnie 30 proc. wsparcia można przeznaczyć na inwestycje we wspólną infrastrukturę, np. w sieć sanitarno-kanalizacyjną, wodociągową czy energetyczną. Pomoc można otrzymać także na zakładanie placów zabaw dla dzieci, wyposażanie terenów ogólnych w siłownie plenerowe, budowę parkingów dla rowerów czy budowę wewnętrznych dróg i parkingów z utwardzoną powierzchnią.

Warto wiedzieć, że eksperci ARiMR prowadzą również internetowe szkolenia dla zainteresowanych skorzystaniem z tego wsparcia. Najbliższe odbędzie się 5 lipca – link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTViYWM5ZjEtNTZjNC00ZmU2LTlkYTYtYjY4MDI0NWJjZTBm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2210c33744-11b3-4105-8e92-5e995275bd57%22%2c%22Oid%22%3a%22f33aa724-7ab8-4fe0-9540-648ab9b9c587%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Więcej informacji – otwórz